پرینت سه بعدی آرلی
021-26312397

خدمات پرینت سه بعدی قطعه صنعتی
خدمات پرینت سه بعدی قطعه صنعتی
دستگاه پرینتر سه بعدی:HS Leapfrog
ضخامت لایه :200 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد :1 عدد
تاریخ :98/09
خدمات پرینت سه بعدی قطعه صنعتی
خدمات پرینت سه بعدی قطعه صنعتی
دستگاه پرینتر سه بعدی:چینی
ضخامت لایه :250 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد :1 عدد
تاریخ :98/09
خدمات پرینت سه بعدی گنبد
خدمات پرینت سه بعدی گنبد مسجد
دستگاه پرینتر سه بعدی:HS Leapfrog
ضخامت لایه :250 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد :1 عدد
تاریخ :98/09
خدمات پرینت سه بعدی محموعه صنعتی
خدمات پرینت سه بعدی مجموعه صنعتی
دستگاه پرینتر سه بعدی:Makerbot
ضخامت لایه :200 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد :1 مجموعه
تاریخ :98/09
خدمات پرینت سه بعدی قطعه صنعتی
خدمات پرینت سه بعدی قطعه صنعتی
دستگاه پرینتر سه بعدی:Makerbot
ضخامت لایه :200 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد :1 عدد
تاریخ :98/09
خدمات پرینت سه بعدی جا شمعی
خدمات پرینت سه بعدی جا شمعی
دستگاه پرینتر سه بعدی:HS Leapfrog
ضخامت لایه :200 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد :1 عدد
تاریخ :98/09
خدمات پرینت سه بعدی قطعه صنعتی
خدمات پرینت سه بعدی قطعه صنعتی
دستگاه پرینتر سه بعدی:Ultimaker
ضخامت لایه :200 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد :1 عدد
تاریخ :98/09
خدمات پرینت سه بعدی قطعه صنعتی
خدمات پرینت سه بعدی قطعه صنعتی
دستگاه پرینتر سه بعدی:Creatr Leapfrog
ضخامت لایه :250 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد :1 عدد
تاریخ :98/09
خدمات پرینت سه بعدی قطعه صنعتی
خدمات پرینت سه بعدی قطعه صنعتی
دستگاه پرینتر سه بعدی:HS Leapfrog
ضخامت لایه :300 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد :1 عدد
تاریخ :98/09
خدمات پرینت سه بعدی ماکت دانشجویی
خدمات پرینت سه بعدی ماکت دانشجویی
دستگاه پرینتر سه بعدی:Creatr Leapfrog
ضخامت لایه :300 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد :2 عدد
تاریخ :98/09
خدمات پرینت سه بعدی قطعه صنعتی
خدمات پرینت سه بعدی قطعه صنعتی
دستگاه پرینتر سه بعدی:Creatr Leapfrog
ضخامت لایه :250 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد :1 عدد
تاریخ :98/08
خدمات پرینت سه بعدی لوله پمپ
خدمات پرینت سه بعدی لوله پمپ
دستگاه پرینتر سه بعدی:HS Leapfrog
ضخامت لایه :250 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد :2 عدد
تاریخ :98/08
خدمات پرینت سه بعدی قطعه صنعتی
خدمات پرینت سه بعدی مجموعه صنعتی
دستگاه پرینتر سه بعدی:Ultimaker
ضخامت لایه :200 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد :1 مجموعه
تاریخ :98/08
خدمات پرینت سه بعدی قطعه هنری
خدمات پرینت سه بعدی قطعه هنری
دستگاه پرینتر سه بعدی:HS Leapfrog
ضخامت لایه :200 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد :9 عدد
تاریخ :98/08
خدمات پرینت سه بعدی قطعه صنعتی
خدمات پرینت سه بعدی قطعه صنعتی
دستگاه پرینتر سه بعدی:Ultimaker
ضخامت لایه :200 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد :1 عدد
تاریخ :98/08
خدمات پرینت سه بعدی درپوش
خدمات پرینت سه بعدی درب باکس
دستگاه پرینتر سه بعدی:Creatr Leapfrog
ضخامت لایه :250 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد :1 عدد
تاریخ :98/08
خدمات پرینت سه بعدی قطعه صنعتی
خدمات پرینت سه بعدی قطعه صنعتی
دستگاه پرینتر سه بعدی:HS Leapfrog
ضخامت لایه :300 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد :1 عدد
تاریخ :98/08
خدمات پرینت سه بعدی قطعه صنعتی
خدمات پرینت سه بعدی قطعه صنعتی
دستگاه پرینتر سه بعدی:Ultimaker
ضخامت لایه :150 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد :1 عدد
تاریخ :98/08
خدمات پرینت سه بعدی لوگو
خدمات پرینت سه بعدی لوگوی بعد پرداخت
دستگاه پرینتر سه بعدی:HS Leapfrog
ضخامت لایه :100 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد :18 عدد
تاریخ :98/08
خدمات پرینت سه بعدی لوگو
خدمات پرینت سه بعدی لوگوی قبل پرداخت
دستگاه پرینتر سه بعدی:HS Leapfrog
ضخامت لایه :100 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد :18 عدد
تاریخ :98/08
خدمات پرینت سه بعدی قطعه صنعتی
خدمات پرینت سه بعدی قطعه صنعتی
دستگاه پرینتر سه بعدی:Debug
ضخامت لایه :200 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد :1 عدد
تاریخ :98/07
خدمات پرینت سه بعدی قطعه صنعتی
خدمات پرینت سه بعدی rxui wkujd
دستگاه پرینتر سه بعدی:Creatr Leapfrog
ضخامت لایه :250 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد :1 عدد
تاریخ :98/07
خدمات پرینت سه بعدی قاب
خدمات پرینت سه بعدی قاب با جزییات
دستگاه پرینتر سه بعدی:HS Leapfrog
ضخامت لایه :200 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد :1 عدد
تاریخ :98/07
خدمات پرینت سه بعدی لوگو
خدمات پرینت سه بعدی لوگو
دستگاه پرینتر سه بعدی:Creatr Leapfrog
ضخامت لایه :250 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد :1 عدد
تاریخ :98/07
خدمات پرینت سه بعدی مجموعه صنعتی
خدمات پرینت سه بعدی مجموعه صنعتی
دستگاه پرینتر سه بعدی:Debug
ضخامت لایه :150 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد :1 مجموعه
تاریخ :98/07
خدمات پرینت سه بعدی قطعه صنعتی
خدمات پرینت سه بعدی قطعه صنعتی
دستگاه پرینتر سه بعدی:Creatr Leapfrog
ضخامت لایه :300 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد :5 عدد
تاریخ :98/07
خدمات پرینت سه بعدی مانکن
خدمات پرینت سه بعدی مانکن
دستگاه پرینتر سه بعدی:Ultimaker
ضخامت لایه :200 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد :1 عدد
تاریخ :98/07
خدمات پرینت سه بعدی قطعه صنعتی
خدمات پرینت سه بعدی قطعه صنعتی
دستگاه پرینتر سه بعدی:HS Leapfrog
ضخامت لایه :200 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد :1 عدد
تاریخ :98/07
خدمات پرینت سه بعدی مجموعه صنعتی
خدمات پرینت سه بعدی مجموعه صنعتی
دستگاه پرینتر سه بعدی:Creatr Leapfrog
ضخامت لایه :250 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد :1 عدد
تاریخ :98/07
خدمات پرینت سه بعدی مجموعه صنعتی
خدمات پرینت سه بعدی مجموعه صنعتی
دستگاه پرینتر سه بعدی:Debug
ضخامت لایه :200 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد :2 مجموعه
تاریخ :98/07
خدمات پرینت سه بعدی باکس
خدمات پرینت سه بعدی باکس و درپوش
دستگاه پرینتر سه بعدی:Debug
ضخامت لایه :250 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد :1 عدد
تاریخ :98/06
خدمات پرینت سه بعدی قطعه صنعتی
خدمات پرینت سه بعدی قطعه الکترونیکی
دستگاه پرینتر سه بعدی: Creatr Leapfrog
ضخامت لایه :200 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد :20 عدد
تاریخ :98/06
خدمات پرینت سه بعدی درپوش
خدمات پرینت سه بعدی درپوش
دستگاه پرینتر سه بعدی: Ultimaker
ضخامت لایه :150 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد :200 عدد
تاریخ :98/06
خدمات پرینت سه بعدی باکس
خدمات پرینت سه بعدی باکس الکترونیک
دستگاه پرینتر سه بعدی: HS Leapfrog
ضخامت لایه :200 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد :1 عدد
تاریخ :98/06
خدمات پرینت سه بعدی پره
خدمات پرینت سه بعدی پره
دستگاه پرینتر سه بعدی: Creatr Leapfrog
ضخامت لایه :300 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد :2 عدد
تاریخ :98/06
خدمات پرینت سه بعدی استخوان
خدمات پرینت سه بعدی استخوان
دستگاه پرینتر سه بعدی: Creatr Leapfrog
ضخامت لایه :250 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد :1 عدد
تاریخ :98/06
خدمات پرینت سه بعدی درپوش باکس
خدمات پرینت سه بعدی درپوش باکس
دستگاه پرینتر سه بعدی: Makerbot
ضخامت لایه :250 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد :1 عدد
تاریخ :98/06
خدمات پرینت سه بعدی کلاه ایمنی
خدمات پرینت سه بعدی کلاه ایمنی بعد پرداخت
دستگاه پرینتر سه بعدی: HS Leapfrog
ضخامت لایه :150 میکرون
پرداخت: دارد
تعداد :1 عدد
تاریخ :98/06
خدمات پرینت سه بعدی کلاه ایمنی
خدمات پرینت سه بعدی کلاه ایمنی قبل پرداخت
دستگاه پرینتر سه بعدی: HS Leapfrog
ضخامت لایه :150 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد :1 عدد
تاریخ :98/06
خدمات پرینت سه بعدی قطعه صنعتی
خدمات پرینت سه بعدی قطعه صنعتی
دستگاه پرینتر سه بعدی: HS Leapfrog
ضخامت لایه :200 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد :1 عدد
تاریخ :98/06
خدمات پرینت سه بعدی قطعه صنعتی
خدمات پرینت سه بعدی قطعه صنعتی
دستگاه پرینتر سه بعدی: Ultimaker
ضخامت لایه :200 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد :1 عدد
تاریخ :98/05
خدمات پرینت سه بعدی قطعه صنعتی
خدمات پرینت سه بعدی مجموعه صنعتی
دستگاه پرینتر سه بعدی: Creatr Leapfrog
ضخامت لایه :300 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد :1 عدد
تاریخ :98/05
خدمات پرینت سه بعدی پایه مبل
خدمات پرینت سه بعدی ماهیچه پایه مبل
دستگاه پرینتر سه بعدی: Ultimaker
ضخامت لایه :150 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد :1 عدد
تاریخ :98/05
خدمات پرینت سه بعدی بطری
خدمات پرینت سه بعدی بطری
دستگاه پرینتر سه بعدی: Makerbot
ضخامت لایه :300 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد :1 عدد
تاریخ :98/05
خدمات پرینت سه بعدی مجموعه صنعتی
خدمات پرینت سه بعدی مجموعه صنعتی
دستگاه پرینتر سه بعدی: HS Leapfrog
ضخامت لایه :200 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد :1 مجموعه
تاریخ :98/05
خدمات پرینت سه بعدی مجسمه
خدمات پرینت سه بعدی مجسمه
دستگاه پرینتر سه بعدی :چینی
ضخامت لایه :300 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد :1 عدد
تاریخ :98/05
خدمات پرینت سه بعدی باکس ودرپوش
خدمات پرینت سه بعدی باکس و درپوش
دستگاه پرینتر سه بعدی چینی
ضخامت لایه :250 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد :1 مجموعه
تاریخ :98/05
خدمات پرینت سه بعدی قطعه صنعتی
خدمات پرینت سه بعدی قطعه صنعتی
دستگاه پرینتر سه بعدی : چینی
ضخامت لایه :300 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد :1 عدد
تاریخ :98/05
خدمات پرینت سه بعدی مجموعه صنعتی
خدمات پرینت سه بعدی مجموعه صنعتی
دستگاه پرینتر سه بعدی چینی
ضخامت لایه :300 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد :1 مجموعه
تاریخ :98/05
خدمات پرینت سه بعدی جامدادی
خدمات پرینت سه بعدی جا مدادی
دستگاه پرینتر سه بعدی :Ultimaker
ضخامت لایه :100 میکرون
پرداخت: دارد
تعداد :1 مجموعه
تاریخ :98/05
خدمات پرینت سه بعدی مجموعه صنعتی
خدمات پرینت سه بعدی مجموعه صنعتی
دستگاه پرینتر سه بعدی :Ultimaker
ضخامت لایه :200 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد :1 مجموعه
تاریخ :98/04
خدمات پرینت سه بعدی باکس و درپوش
خدمات پرینت سه بعدی باکس و درپوش
دستگاه پرینتر سه بعدی :HS Leapfrog
ضخامت لایه :100 میکرون
پرداخت: دارد
تعداد :1 عدد
تاریخ :98/04
خدمات پرینت سه بعدی باکس و درپوش
خدمات پرینت سه بعدی باکس و درپوش
دستگاه پرینتر سه بعدی :دستگاه چینی
ضخامت لایه :300 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد :1 عدد
تاریخ :98/04
خدمات پرینت سه بعدی بست
خدمات پرینت سه بعدی بست
دستگاه پرینتر سه بعدی :Cretr Leapfrog
ضخامت لایه :250 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد :6 عدد
تاریخ :98/04
خدمات پرینت سه بعدی باکس و درپوش
خدمات پرینت سه بعدی باکس و درپوش
دستگاه پرینتر سه بعدی :HS Leapfrog
ضخامت لایه :300 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد :1 عدد
تاریخ :98/04
خدمات پرینت سه بعدی درپوش صنعتی
خدمات پرینت سه بعدی درپوش باکس
دستگاه پرینتر سه بعدی :Ultimaker
ضخامت لایه :150 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد :1 عدد
تاریخ :98/04
خدمات پرینت سه بعدی قطعه صنعتی
خدمات پرینت سه بعدی قطعه صنعتی
دستگاه پرینتر سه بعدی :دستگاه چینی
ضخامت لایه :300 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد :1 عدد
تاریخ :98/04
خدمات پرینت سه بعدی ماکت تجاری
خدمات پرینت سه بعدی ماکت تجاری
دستگاه پرینتر سه بعدی :Creatr Leapfrog
ضخامت لایه :250 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد :1 عدد
تاریخ :98/04
خدمات پرینت سه بعدی مجموعه صنعتی
خدمات پرینت سه بعدی مجموعه صنعتی
دستگاه پرینتر سه بعدی :HS Leapfrog
ضخامت لایه :200 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد :1 مجموعه
تاریخ :98/04
خدمات پرینت سه بعدی مجسمه
خدمات پرینت سه بعدی مجسمه
دستگاه پرینتر سه بعدی :HS Leapfrog
ضخامت لایه :200 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد :1 عدد
تاریخ :98/04
خدمات پرینت سه بعدی قطعه صنعتی
خدمات پرینت سه بعدی مجموعه صنعتی
دستگاه پرینتر سه بعدی :Makerbot
ضخامت لایه :200 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد :2 عدد
تاریخ :98/03
خدمات پرینت سه بعدی بطری
خدمات پرینت سه بعدی مجموعه بطری
دستگاه پرینتر سه بعدی :Ultimaker
ضخامت لایه :300 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد :6 عدد
تاریخ :98/03
خدمات پرینت سه بعدی قطعه صنعتی
خدمات پرینت سه بعدی مجموعه صنعتی
دستگاه پرینتر سه بعدی :Quantom
ضخامت لایه :300 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد :1 عدد
تاریخ :98/03
خدمات پرینت سه بعدی قطعه صنعتی
خدمات پرینت سه بعدی قطعه صنعتی
دستگاه پرینتر سه بعدی :Quantom
ضخامت لایه :300 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد :1 عدد
تاریخ :98/03
خدمات پرینت سه بعدی قطعه صنعتی
خدمات پرینت سه بعدی قطعه صنعتی
دستگاه پرینتر سه بعدی :Quantom
ضخامت لایه :300 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد :1 عدد
تاریخ :98/03
خدمات پرینت سه بعدی قطعه صنعتی
خدمات پرینت سه بعدی قطعه صنعتی
دستگاه پرینتر سه بعدی :Quantom
ضخامت لایه :300 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد :1 عدد
تاریخ :98/03
خدمات پرینت سه بعدی ماکت ماشین اسباب بازی
خدمات پرینت سه بعدی ماکت ماشین
دستگاه پرینتر سه بعدی : HS Leapfrog
ضخامت لایه :200 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد :1 عدد
تاریخ :98/03
خدمات پرینت سه بعدی لوگو
خدمات پرینت سه بعدی لوگو
دستگاه پرینتر سه بعدی : Ultimaker
ضخامت لایه :100 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد :1 عدد
تاریخ :98/03
خدمات پرینت سه بعدی پروانه
خدمات پرینت سه بعدی پروانه
دستگاه پرینتر سه بعدی : Ultimaker
ضخامت لایه :250 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد :1 عدد
تاریخ :98/03
خدمات پرینت سه بعدی قطعه صنعتی
خدمات پرینت سه بعدی قطعه صنعتی
دستگاه پرینتر سه بعدی : HS Leapfrog
ضخامت لایه :200 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد :1 عدد
تاریخ :98/03
خدمات پرینت سه بعدی قاب
خدمات پرینت سه بعدی قاب
دستگاه پرینتر سه بعدی : HS Leapfrog
ضخامت لایه :150 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد :1 عدد
تاریخ :98/02
خدمات پرینت سه بعدی دسته شمشیر
خدمات پرینت سه بعدی دسته شمشیر
دستگاه پرینتر سه بعدی : Ultimaker
ضخامت لایه :300 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد :2 عدد
تاریخ :98/02
خدمات پرینت سه بعدی قاب ال ای دی
خدمات پرینت سه بعدی قاب ال ای دی
دستگاه پرینتر سه بعدی : Creatr Leapfrog
ضخامت لایه :300 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد :1 عدد
تاریخ :98/02
خدمات پرینت سه بعدی کاسه بیضی
خدمات پرینت سه بعدی کاسه بیضی
دستگاه پرینتر سه بعدی : HS Leapfrog
ضخامت لایه :250 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد :1 عدد
تاریخ :98/02
خدمات پرینت سه بعدی کاسه گرد
خدمات پرینت سه بعدی کاسه گرد
دستگاه پرینتر سه بعدی : HS Leapfrog
ضخامت لایه :250 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد :1 عدد
تاریخ :98/02
خدمات پرینت سه بعدی قطعه صنعتی
خدمات پرینت سه بعدی قطعه صنعتی
دستگاه پرینتر سه بعدی : Ultimaker
ضخامت لایه :100 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد :1 عدد
تاریخ :98/02
خدمات پرینت سه بعدی قطعه صنعتی
خدمات پرینت سه بعدی قطعه صنعتی
دستگاه پرینتر سه بعدی : Ultimaker
ضخامت لایه :200 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد :1 عدد
تاریخ :98/02
خدمات پرینت سه بعدی چراغ قوه
خدمات پرینت سه بعدی چراغ قوه
دستگاه پرینتر سه بعدی : Ultimaker
ضخامت لایه :200 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد :1 عدد
تاریخ :98/02
خدمات پرینت سه بعدی قطعه صنعتی
خدمات پرینت سه بعدی قطعه صنعتی
دستگاه پرینتر سه بعدی : HS Leapfrog
ضخامت لایه :150 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد :1 عدد
تاریخ :98/02
خدمات پرینت سه بعدی قطعه صنعتی
خدمات پرینت سه بعدی قطعه صنعتی
دستگاه پرینتر سه بعدی : Quantom
ضخامت لایه :300 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد :1 عدد
تاریخ :98/02
خدمات پرینت سه بعدی قطعه صنعتی
خدمات پرینت سه بعدی قطعه صنعتی
دستگاه پرینتر سه بعدی : Ultimaker
ضخامت لایه :300 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد :1 عدد
تاریخ :98/01
خدمات پرینت سه بعدی قطعه صنعتی
خدمات پرینت سه بعدی قطعه صنعتی
دستگاه پرینتر سه بعدی : HS Leapfrog
ضخامت لایه :200 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد :1 عدد
تاریخ :98/01
خدمات پرینت سه بعدی قطعه صنعتی
خدمات پرینت سه بعدی قطعه صنعتی
دستگاه پرینتر سه بعدی : Ultimaker
ضخامت لایه :300 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد :1 عدد
تاریخ :98/01
خدمات پرینت سه بعدی قطعه صنعتی
خدمات پرینت سه بعدی قطعه صنعتی
دستگاه پرینتر سه بعدی : Ultimaker
ضخامت لایه :250 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد :1 عدد
تاریخ :98/01
خدمات پرینت سه بعدی قطعه صنعتی
خدمات پرینت سه بعدی قطعه صنعتی
دستگاه پرینتر سه بعدی : Makerbot
ضخامت لایه :300 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد :1 عدد
تاریخ :98/01
خدمات پرینت سه بعدی ماکت تجاری
خدمات پرینت سه بعدی ماکت تجاری
دستگاه پرینتر سه بعدی : Makerbot
ضخامت لایه :200 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد :1 عدد
تاریخ :98/01
خدمات پرینت سه بعدی پروفیل
خدمات پرینت سه بعدی پروفیل
دستگاه پرینتر سه بعدی : Ultimaker
ضخامت لایه :300 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد :1 عدد
تاریخ :98/01
خدمات پرینت سه بعدی ماکت تجاری
خدمات پرینت سه بعدی ماکت تجاری
دستگاه پرینتر سه بعدی : Creatr Leapfrog
ضخامت لایه :250 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد :1 عدد
تاریخ :98/01
خدمات پرینت سه بعدی بطری
خدمات پرینت سه بعدی بطری
دستگاه پرینتر سه بعدی : Ultimaker
ضخامت لایه :300 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد :2 عدد
تاریخ :98/01
خدمات پرینت سه بعدی لوله اتصال
خدمات پرینت سه بعدی لوله اتصال
دستگاه پرینتر سه بعدی : Ultimaker
ضخامت لایه :250 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد :1 عدد
تاریخ :98/01
خدمات پرینت سه بعدی قطعه صنعتی
خدمات پرینت سه بعدی قطعه صنعتی
دستگاه پرینتر سه بعدی : HS Leapfrog
ضخامت لایه :200 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد :1 عدد
تاریخ :97/12
خدمات پرینت سه بعدی قطعه صنعتی
خدمات پرینت سه بعدی قطعه صنعتی
دستگاه پرینتر سه بعدی : Makerbot
ضخامت لایه :300 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد :1 عدد
تاریخ :97/12
خدمات پرینت سه بعدی بطری
خدمات پرینت سه بعدی بطری
دستگاه پرینتر سه بعدی : Ultimaker
ضخامت لایه :300 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد :1 عدد
تاریخ :97/12
خدمات پرینت سه بعدی ماکت دانشجویی
خدمات پرینت سه بعدی ماکت دانشجویی
دستگاه پرینتر سه بعدی : Makerbot
ضخامت لایه :300 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد :1 عدد
تاریخ :97/12
خدمات پرینت سه بعدی ماکت دانشجویی
خدمات پرینت سه بعدی ماکت دانشجویی
دستگاه پرینتر سه بعدی : Ultimaker
ضخامت لایه :250 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد :1 عدد
تاریخ :97/12
خدمات پرینت سه بعدی باکس صنعتی
خدمات پرینت سه بعدی باکس صنعتی
دستگاه پرینتر سه بعدی : Ultimaker
ضخامت لایه :300 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد :1 عدد
تاریخ :97/12
خدمات پرینت سه بعدی ماکت دانشجویی
خدمات پرینت سه بعدی پایه ماکت ساختمان
دستگاه پرینتر سه بعدی : HS Leapfrog
ضخامت لایه :250 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد :1 عدد
تاریخ :97/12
خدمات پرینت سه بعدی ماکت دانشجویی
خدمات پرینت سه بعدی ماکت دانشجویی
دستگاه پرینتر سه بعدی : Creatr Leapfrog
ضخامت لایه :200 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد :1 عدد
تاریخ :97/12
خدمات پرینت سه بعدی قطعه صنعتی
خدمات پرینت سه بعدی قطعه صنعتی
دستگاه پرینتر سه بعدی : Ultimaker
ضخامت لایه :250 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد :1 عدد
تاریخ :97/12
خدمات پرینت سه بعدی پایه مبل
خدمات پرینت سه بعدی پایه مبل
دستگاه پرینتر سه بعدی : Ultimaker
ضخامت لایه :200 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد :1 عدد
تاریخ :97/12
خدمات پرینت سه بعدی درپوش
خدمات پرینت سه بعدی درپوش
دستگاه پرینتر سه بعدی : Makerbot
ضخامت لایه :150 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد :400 عدد
تاریخ :97/11
خدمات پرینت سه بعدی پره
خدمات پرینت سه بعدی پره
دستگاه پرینتر سه بعدی : Creatr Leapfrog
ضخامت لایه :300 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد :1 عدد
تاریخ :97/11
خدمات پرینت سه بعدی دستگیره
خدمات پرینت سه بعدی دستگیره بعد از پرداخت
دستگاه پرینتر سه بعدی : HS Leapfrog
ضخامت لایه :200 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد :1 عدد
تاریخ :97/11
خدمات پرینت سه بعدی دستگیره
خدمات پرینت سه بعدی دستگیره
دستگاه پرینتر سه بعدی : HS Leapfrog
ضخامت لایه :200 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد :1 عدد
تاریخ :97/11
خدمات پرینت سه بعدی قاب
خدمات پرینت سه بعدی قاب
دستگاه پرینتر سه بعدی : Creatr Leapfrog
ضخامت لایه :300 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد :1 عدد
تاریخ :97/11
خدمات پرینت سه بعدی درپوش
خدمات پرینت سه بعدی درپوش
دستگاه پرینتر سه بعدی : Creatr Leapfrog
ضخامت لایه :250 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد 1 عدد
تاریخ :97/11
خدمات پرینت سه بعدی قاب
خدمات پرینت سه بعدی قاب
دستگاه پرینتر سه بعدی : Makerbot
ضخامت لایه :300 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد :1 عدد
تاریخ :97/11
خدمات پرینت سه بعدی باکس
خدمات پرینت سه بعدی باکس
دستگاه پرینتر سه بعدی : Creatr Leapfrog
ضخامت لایه :300 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد :1 عدد
تاریخ :97/11
خدمات پرینت سه بعدی فلنج
خدمات پرینت سه بعدی فلنچ
دستگاه پرینتر سه بعدی : Ultimaker
ضخامت لایه :200 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد :15 عدد
تاریخ :97/11
خدمات پرینت سه بعدی درب باکس
خدمات پرینت سه بعدی درب باکس
دستگاه پرینتر سه بعدی : Creatr Leapfrog
ضخامت لایه :250 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد :2 عدد
تاریخ :97/11
خدمات پرینت سه بعدی باکس
خدمات پرینت سه بعدی باکس
دستگاه پرینتر سه بعدی : HS Leapfrog
ضخامت لایه :300 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد :1 عدد
تاریخ :97/10
خدمات پرینت سه بعدی درپوش
خدمات پرینت سه بعدی درپوش
دستگاه پرینتر سه بعدی : HS Leapfrog
ضخامت لایه :250 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد :1 عدد
تاریخ :97/10
خدمات پرینت سه بعدی درپوش
خدمات پرینت سه بعدی درپوش
دستگاه پرینتر سه بعدی : Makerbot
ضخامت لایه :200 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد :2 عدد
تاریخ :97/10
خدمات پرینت سه بعدی قطعات کوچک
خدمات پرینت سه بعدی قطعات کوچک
دستگاه پرینتر سه بعدی : HS Leapfrog
ضخامت لایه :100 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد :1 عدد
تاریخ :97/10
خدمات پرینت سه بعدی پدال
خدمات پرینت سه بعدی پدال
دستگاه پرینتر سه بعدی : HS Leapfrog
ضخامت لایه :200 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد :1 عدد
تاریخ :97/10
خدمات پرینت سه بعدی درپوش
خدمات پرینت سه بعدی درپوش
دستگاه پرینتر سه بعدی : Ultimaker
ضخامت لایه :150 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد :50 عدد
تاریخ :97/10
خدمات پرینت سه بعدی پایه های کوچک
خدمات پرینت سه بعدی پایه های کوچک
دستگاه پرینتر سه بعدی : Ultimaker
ضخامت لایه :200 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد :4 عدد
تاریخ :97/10
خدمات پرینت سه بعدی کیس
خدمات پرینت سه بعدی کیس
دستگاه پرینتر سه بعدی : Ultimaker
ضخامت لایه :250 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد :1 عدد
تاریخ :97/10
خدمات پرینت سه بعدی قطعه نگهدارنده
خدمات پرینت سه بعدی قطعه نگهدارنده
دستگاه پرینتر سه بعدی : Creatr Leapfrog
ضخامت لایه :300 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد :1 عدد
تاریخ :97/10
خدمات پرینت سه بعدی قطعه نگهدارنده
خدمات پرینت سه بعدی قطعه نگهدارنده
دستگاه پرینتر سه بعدی : Creatr Leapfrog
ضخامت لایه :300 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد :1 عدد
تاریخ :97/10
خدمات پرینت سه بعدی درپوش
خدمات پرینت سه بعدی درپوش
دستگاه پرینتر سه بعدی : Ultimaker
ضخامت لایه :300 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد :100 عدد
تاریخ :97/09
خدمات پرینت سه بعدی درپوش
خدمات پرینت سه بعدی درپوش
دستگاه پرینتر سه بعدی : Ultimaker
ضخامت لایه :300 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد :100 عدد
تاریخ :97/09
خدمات پرینت سه بعدی قطعه صنعتی
خدمات پرینت سه بعدی قطعه صنعتی
دستگاه پرینتر سه بعدی : Ultimaker
ضخامت لایه :300 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد :1 عدد
تاریخ :97/09
خدمات پرینت سه بعدی قطعه تیراژی
خدمات پرینت سه بعدی قطعه تیراژی
دستگاه پرینتر سه بعدی :HS Leapfrog
ضخامت لایه :100 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 10 عدد
تاریخ :97/09
خدمات پرینت سه بعدی قطعه تیراژی
خدمات پرینت سه بعدی قطعه تیراژی
دستگاه پرینتر سه بعدی :HS Leapfrog
ضخامت لایه :100 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 10 عدد
تاریخ :97/09
خدمات پرینت سه بعدی قطعه ربات
خدمات پرینت سه بعدی قطعه ربات
دستگاه پرینتر سه بعدی : Creatr Leapfrog
ضخامت لایه :300 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد :1 عدد
تاریخ :97/09
خدمات پرینت سه بعدی قطعه صنعتی
خدمات پرینت سه بعدی قطعه صنعتی
دستگاه پرینتر سه بعدی : Creatr Leapfrog
ضخامت لایه :300 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد :1 عدد
تاریخ :97/09
خدمات پرینت سه بعدی قطعه ربات
خدمات پرینت سه بعدی قطعه ربات
دستگاه پرینتر سه بعدی : Creatr Leapfrog
ضخامت لایه :300 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد :1 عدد
تاریخ :97/09
خدمات پرینت سه بعدی قطعه صنعتی
خدمات پرینت سه بعدی قطعه صنعتی
دستگاه پرینتر سه بعدی : HS Leapfrog
ضخامت لایه :300 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد :1 عدد
تاریخ :97/09
خدمات پرینت سه بعدی قطعه صنعتی
خدمات پرینت سه بعدی قطعه صنعتی
دستگاه پرینتر سه بعدی : Ultimaker
ضخامت لایه :300 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد :1 عدد
تاریخ :97/09
خدمات پرینت سه بعدی گلدان تزئینی
خدمات پرینت سه بعدی گلدان تزئینی
دستگاه پرینتر سه بعدی : Ultimaker
ضخامت لایه :150 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد :1 عدد
تاریخ :97/08
خدمات پرینت سه بعدی دستگیره
خدمات پرینت سه بعدی دستگیره
دستگاه پرینتر سه بعدی : Ultimaker
ضخامت لایه :200 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد :50 عدد
تاریخ :97/08
خدمات پرینت سه بعدی قطعه صنعتی
خدمات پرینت سه بعدی قطعه صنعتی
دستگاه پرینتر سه بعدی : HS Leapfrog
ضخامت لایه :300 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد :1 عدد
تاریخ :97/08
خدمات پرینت سه بعدی قطعات کوچک
خدمات پرینت سه بعدی قطعات کوچک
دستگاه پرینتر سه بعدی : Ultimaker
ضخامت لایه :250 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد :1 عدد
تاریخ :97/08
خدمات پرینت سه بعدی قطعات کوچک
خدمات پرینت سه بعدی قطعات کوچک
دستگاه پرینتر سه بعدی : Ultimaker
ضخامت لایه :250 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد :1 عدد
تاریخ :97/08
خدمات پرینت سه بعدی قطعه صنعتی
خدمات پرینت سه بعدی قطعه صنعتی
دستگاه پرینتر سه بعدی : Ultimaker
ضخامت لایه :200 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد :2 عدد
تاریخ :97/08
خدمات پرینت سه بعدی باکس و درپوش
خدمات پرینت سه بعدی باکس و درپوش
دستگاه پرینتر سه بعدی : Creatr Leapfrog
ضخامت لایه :300 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد :2 عدد
تاریخ :97/08
خدمات پرینت سه بعدی قطعات کوچک
خدمات پرینت سه بعدی قطعات کوچک
دستگاه پرینتر سه بعدی : HS Leapfrog
ضخامت لایه :150 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد :2 عدد
تاریخ :97/08
خدمات پرینت سه بعدی باکس و درب کوچک
خدمات پرینت سه بعدی باکس و درب کوچک
دستگاه پرینتر سه بعدی : Ultimaker
ضخامت لایه :200 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد :1 عدد
تاریخ :97/08
خدمات پرینت سه بعدی پایه قیف مانند
خدمات پرینت سه بعدی پایه قیف مانند
دستگاه پرینتر سه بعدی : Creatr Leapfrog
ضخامت لایه :300 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد :4 عدد
تاریخ :97/08
خدمات پرینت سه بعدی پایه هالوژن
خدمات پرینت سه بعدی پایه هالوژن
دستگاه پرینتر سه بعدی : Creatr Leapfrog
ضخامت لایه :250 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد :10 عدد
تاریخ :97/07
خدمات پرینت سه بعدی ایرفویل
خدمات پرینت سه بعدی ایرفویل
دستگاه پرینتر سه بعدی : HS Leapfrog
ضخامت لایه :100 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 2 عدد
تاریخ :97/07
خدمات پرینت سه بعدی قطعات صنعتی
خدمات پرینت سه بعدی قطعات صنعتی
دستگاه پرینتر سه بعدی : Creatr Leapfrog
ضخامت لایه :200 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 2 عدد
تاریخ :97/07
خدمات پرینت سه بعدی قطعات صنعتی
خدمات پرینت سه بعدی قطعات صنعتی
دستگاه پرینتر سه بعدی : Creatr Leapfrog
ضخامت لایه :200 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 2 عدد
تاریخ :97/07
خدمات پرینت سه بعدی قطعات صنعتی
خدمات پرینت سه بعدی قطعات صنعتی
دستگاه پرینتر سه بعدی : HS Leapfrog
ضخامت لایه :250 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 1 عدد
تاریخ :97/07
خدمات پرینت سه بعدی قطعات صنعتی
خدمات پرینت سه بعدی قطعات صنعتی
دستگاه پرینتر سه بعدی : HS Leapfrog
ضخامت لایه :150 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 1 مجموعه
تاریخ :97/07
خدمات پرینت سه بعدی پروفیل بست
خدمات پرینت سه بعدی پروفیل بست
دستگاه پرینتر سه بعدی : HS Leapfrog
ضخامت لایه :150 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 20 عدد
تاریخ :97/07
خدمات پرینت سه بعدی درب ظرف
خدمات پرینت سه بعدی درب ظرف
دستگاه پرینتر سه بعدی : Creatr Leapfrog
ضخامت لایه :300 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 1 عدد
تاریخ :97/07
خدمات پرینت سه بعدی قطعه صنعتی
خدمات پرینت سه بعدی قطعه صنعتی
دستگاه پرینتر سه بعدی : Ultimaker
ضخامت لایه :150 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 1 عدد
تاریخ :97/07
خدمات پرینت سه بعدی قطعه صنعتی
خدمات پرینت سه بعدی قطعه صنعتی
دستگاه پرینتر سه بعدی : HS Leapfrog
ضخامت لایه :200 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 1 عدد
تاریخ :97/06
خدمات پرینت سه بعدی قطعه هنری
خدمات پرینت سه بعدی قطعه هنری
دستگاه پرینتر سه بعدی : Creatr Leapfrog
ضخامت لایه :300 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 2 عدد
تاریخ :97/06
خدمات پرینت سه بعدی بطری
خدمات پرینت سه بعدی بطری
دستگاه پرینتر سه بعدی : HS Leapfrog
ضخامت لایه :200 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 2 عدد
تاریخ :97/06
خدمات پرینت سه بعدی درپوش
خدمات پرینت سه بعدی درپوش
دستگاه پرینتر سه بعدی : Ultimaker
ضخامت لایه :300 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 1 عدد
تاریخ :97/06
خدمات پرینت سه بعدی قطعه صنعتی
خدمات پرینت سه بعدی قطعه صنعتی
دستگاه پرینتر سه بعدی : Ultimaker
ضخامت لایه :250 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 1 عدد
تاریخ :97/06
خدمات پرینت سه بعدی مجموعه باکس
خدمات پرینت سه بعدی مجموعه باکس
دستگاه پرینتر سه بعدی : Creatr Leapfrog
ضخامت لایه :300 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 1 مجموعه
تاریخ :97/06
خدمات پرینت سه بعدی ماکت ساختمان
خدمات پرینت سه بعدی ماکت ساختمان
دستگاه پرینتر سه بعدی : HS Leapfrog
ضخامت لایه :250 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 1 عدد
تاریخ :97/06
خدمات پرینت سه بعدی ماکت ساختمان
خدمات پرینت سه بعدی ماکت ساختمان
دستگاه پرینتر سه بعدی : HS Leapfrog
ضخامت لایه :250 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 4 عدد
تاریخ :97/06
خدمات پرینت سه بعدی ماکت ساختمان
خدمات پرینت سه بعدی ماکت ساختمان
دستگاه پرینتر سه بعدی : Creatr Leapfrog
ضخامت لایه :300 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 1 عدد
تاریخ :97/06
خدمات پرینت سه بعدی دستگیره
خدمات پرینت سه بعدی دستگیره
دستگاه پرینتر سه بعدی : Creatr Leapfrog
ضخامت لایه :300 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 1 عدد
تاریخ :97/06
خدمات پرینت سه بعدی ماکت ساختمان
خدمات پرینت سه بعدی ماکت ساختمان
دستگاه پرینتر سه بعدی : Makerbot
ضخامت لایه :250 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 3 عدد
تاریخ :97/05
خدمات پرینت سه بعدی قطعه صنعتی
خدمات پرینت سه بعدی قطعه صنعتی
دستگاه پرینتر سه بعدی : Hs Leapfrog
ضخامت لایه :150 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 1 عدد
تاریخ :97/05
خدمات پرینت سه بعدی ماکت مجتمع تجاری
خدمات پرینت سه بعدی ماکت مجتمع تجاری
دستگاه پرینتر سه بعدی : Creatr Leapfrog
ضخامت لایه :300 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 1 عدد
تاریخ :97/05
خدمات پرینت سه بعدی شطرنج
خدمات پرینت سه بعدی شطرنج
دستگاه پرینتر سه بعدی : HS Leapfrog
ضخامت لایه :200 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 1 مجموعه
تاریخ :97/05
خدمات پرینت سه بعدی بدنه ربات
خدمات پرینت سه بعدی بدنه ربات
دستگاه پرینتر سه بعدی : Creatr Leapfrog
ضخامت لایه :250 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 1 مجموعه
تاریخ :97/05
خدمات پرینت سه بعدی مجسمه انسان
خدمات پرینت سه بعدی مجسمه انسان
دستگاه پرینتر سه بعدی : Ultimaker
ضخامت لایه :150 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 3 مجموعه
تاریخ :97/05
خدمات پرینت سه بعدی قطعات هنری
خدمات پرینت سه بعدی قطعات هنری
دستگاه پرینتر سه بعدی : HS Leapfrog
ضخامت لایه :100 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 15 عدد
تاریخ :97/05
خدمات پرینت سه بعدی ساختمان
خدمات پرینت سه بعدی ساختمان
دستگاه پرینتر سه بعدی : Ultimaker
ضخامت لایه :200 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 1 عدد
تاریخ :97/05
خدمات پرینت سه بعدی مجموعه assamble
خدمات پرینت سه بعدی مجموعه assamble
دستگاه پرینتر سه بعدی : HS Leapfrog
ضخامت لایه :150 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 1 عدد
تاریخ :97/05
خدمات پرینت سه بعدی دستگیره
خدمات پرینت سه بعدی دستگیره
دستگاه پرینتر سه بعدی : HS Leapfrog
ضخامت لایه :200 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 1 عدد
تاریخ :97/05
خدمات پرینت سه بعدی قسمتی از مجتمع تجاری
خدمات پرینت سه بعدی قسمتی از مجتمع تجاری
دستگاه پرینتر سه بعدی : HS Leapfrog
ضخامت لایه :200 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 1 عدد
تاریخ :97/04
خدمات پرینت سه بعدی ماکت مجتمع تجاری
خدمات پرینت سه بعدی ماکت مجتمع تجاری
دستگاه پرینتر سه بعدی : HS Leapfrog
ضخامت لایه :250 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 1 عدد
تاریخ :97/04
خدمات پرینت سه بعدی قطعه صنعتی
خدمات پرینت سه بعدی قطعه صنعتی
دستگاه پرینتر سه بعدی : Creatr Leapfrog
ضخامت لایه :300 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 1 عدد
تاریخ :97/04
خدمات پرینت سه بعدی درپوش
خدمات پرینت سه بعدی درپوش
دستگاه پرینتر سه بعدی : Ultimaker
ضخامت لایه :300 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 1 عدد
تاریخ :97/04
خدمات پرینت سه بعدی درپوش صنعتی
خدمات پرینت سه بعدی درپوش صنعتی
دستگاه پرینتر سه بعدی : Ultimaker
ضخامت لایه :250 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 1 عدد
تاریخ :97/04
خدمات پرینت سه بعدی درپوش صنعتی
خدمات پرینت سه بعدی درپوش صنعتی
دستگاه پرینتر سه بعدی : Ultimaker
ضخامت لایه :250 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 1 عدد
تاریخ :97/04
خدمات پرینت سه بعدی درپوش صنعتی
خدمات پرینت سه بعدی قطعه انعطاف پذیر
دستگاه پرینتر سه بعدی : HS Leapfrog
ضخامت لایه :150 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 1 عدد
تاریخ :97/04
خدمات پرینت سه بعدی قطعه صنعتی
خدمات پرینت سه بعدی قطعه صنعتی
دستگاه پرینتر سه بعدی : Ultimaker
ضخامت لایه :150 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 20 عدد
تاریخ :97/04
خدمات پرینت سه بعدی قطعه صنعتی
خدمات پرینت سه بعدی قطعه صنعتی
دستگاه پرینتر سه بعدی : Ultimaker
ضخامت لایه :200 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 150 عدد
تاریخ :97/03
خدمات پرینت سه بعدی قطعه صنعتی
خدمات پرینت سه بعدی قطعه صنعتی
دستگاه پرینتر سه بعدی : Ultimaker
ضخامت لایه :200 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 150 عدد
تاریخ :97/03
خدمات پرینت سه بعدی قطعه صنعتی
خدمات پرینت سه بعدی قطعه صنعتی
دستگاه پرینتر سه بعدی : HS Leapfrog
ضخامت لایه :200 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 1 عدد
تاریخ :97/03
خدمات پرینت سه بعدی قطعه صنعتی
خدمات پرینت سه بعدی قطعه صنعتی
دستگاه پرینتر سه بعدی : HS Leapfrog
ضخامت لایه :200 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 1 عدد
تاریخ :97/03
خدمات پرینت سه بعدی قبل و بعد پرداخت
خدمات پرینت سه بعدی قبل و بعد پرداخت
دستگاه پرینتر سه بعدی : Creatr Leapfrog
ضخامت لایه :300 میکرون
پرداخت: -
تعداد : 2 عدد
تاریخ :97/03
خدمات پرینت سه بعدی قطعه صنعتی
خدمات پرینت سه بعدی قطعه صنعتی
دستگاه پرینتر سه بعدی : HS Leapfrog
ضخامت لایه :150 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 5 عدد
تاریخ :97/03
خدمات پرینت سه بعدی قطعه صنعتی
خدمات پرینت سه بعدی قطعه صنعتی
دستگاه پرینتر سه بعدی : Creatr Leapfrog
ضخامت لایه :300 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 1 عدد
تاریخ :97/03
خدمات پرینت سه بعدی لوگوی انیمیشن هیولا
خدمات پرینت سه بعدی لوگوی انیمیشن هیولا
دستگاه پرینتر سه بعدی : Ultimaker
ضخامت لایه :150 میکرون
پرداخت: دارد
تعداد : 50 عدد
تاریخ :97/03
خدمات پرینت سه بعدی قطعه تزیینی
خدمات پرینت سه بعدی قطعه تزیینی
دستگاه پرینتر سه بعدی : Ultimaker
ضخامت لایه :200 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 1 عدد
تاریخ :97/03
خدمات پرینت سه بعدی باکس صنعتی
خدمات پرینت سه بعدی باکس صنعتی
دستگاه پرینتر سه بعدی : HS Leapfrog
ضخامت لایه :250 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 1 عدد
تاریخ :97/02
خدمات پرینت سه بعدی لوگوی بانک
خدمات پرینت سه بعدی لوگوی بانک
دستگاه پرینتر سه بعدی : Creatr Leapfrog
ضخامت لایه :300 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 150 عدد
تاریخ :97/02
خدمات پرینت سه بعدی مجتمع تجاری
خدمات پرینت سه بعدی مجتمع تجاری
دستگاه پرینتر سه بعدی : Creatr Leapfrog
ضخامت لایه :300 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 1 عدد
تاریخ :97/02
خدمات پرینت سه بعدی پروانه
خدمات پرینت سه بعدی پروانه
دستگاه پرینتر سه بعدی : HS Leapfrog
ضخامت لایه :200 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 5 عدد
تاریخ :97/02
خدمات پرینت سه بعدی ساعت جهت قالبسازی
خدمات پرینت سه بعدی ساعت جهت قالبسازی
دستگاه پرینتر سه بعدی : Makerbot
ضخامت لایه :200 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 1 عدد
تاریخ :97/02
خدمات پرینت سه بعدی مجموعه قطعات صنعتی
خدمات پرینت سه بعدی مجموعه قطعات صنعتی
دستگاه پرینتر سه بعدی : HS Leapfrog
ضخامت لایه :200 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 1 مجموعه
تاریخ :97/02
خدمات پرینت سه بعدی ماکت بز گاندی
خدمات پرینت سه بعدی ماکت بز گاندی
دستگاه پرینتر سه بعدی : Makerbot
ضخامت لایه :200 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 1 مجموعه
تاریخ :97/02
خدمات پرینت سه بعدی مهره های شطرنج
خدمات پرینت سه بعدی مهره های شطرنج
دستگاه پرینتر سه بعدی : Ultimaker
ضخامت لایه :100 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 1 مجموعه
تاریخ :97/02
خدمات پرینت سه بعدی قطعه صنعتی
خدمات پرینت سه بعدی قطعه صنعتی
دستگاه پرینتر سه بعدی : HS Leapfrog
ضخامت لایه :150 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 1 عدد
تاریخ :97/01
خدمات پرینت سه بعدی قطعه صنعتی
خدمات پرینت سه بعدی قطعه صنعتی
دستگاه پرینتر سه بعدی : HS Leapfrog
ضخامت لایه :150 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 1 عدد
تاریخ :97/01
خدمات پرینت سه بعدی قطعه صنعتی
خدمات پرینت سه بعدی قطعه صنعتی
دستگاه پرینتر سه بعدی : Ultimaker
ضخامت لایه :250 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 1 عدد
تاریخ :97/01
خدمات پرینت سه بعدی ماکت دانشجویی
خدمات پرینت سه بعدی ماکت دانشجویی
دستگاه پرینتر سه بعدی :Creatr Leapfrog
ضخامت لایه :300 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 1 عدد
تاریخ :97/01
خدمات پرینت سه بعدی فلوت
خدمات پرینت سه بعدی فلوت
دستگاه پرینتر سه بعدی :Creatr Leapfrog
ضخامت لایه :250 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 1 عدد
تاریخ :97/01
خدمات پرینت سه بعدی قطعه صنعتی
خدمات پرینت سه بعدی قطعه صنعتی
دستگاه پرینتر سه بعدی :HS Leapfrog
ضخامت لایه :200 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 1 عدد
تاریخ :97/01
خدمات پرینت سه بعدی قطعات صنعتی کوچک
خدمات پرینت سه بعدی قطعات صنعتی کوچک
دستگاه پرینتر سه بعدی :HS Leapfrog
ضخامت لایه :150 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 3 عدد
تاریخ :97/01
خدمات پرینت سه بعدی قطعه درپوش
خدمات پرینت سه بعدی قطعه درپوش
دستگاه پرینتر سه بعدی :HS Leapfrog
ضخامت لایه :200 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 2 عدد
تاریخ :97/01
خدمات پرینت سه بعدی قطعه صنعتی
خدمات پرینت سه بعدی قطعه صنعتی
دستگاه پرینتر سه بعدی :Ultimaker
ضخامت لایه :200 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 1 عدد
تاریخ :96/12
خدمات پرینت سه بعدی شیشه عطر
خدمات پرینت سه بعدی شیشه عطر
دستگاه پرینتر سه بعدی :Ultimaker
ضخامت لایه :250 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 2 عدد
تاریخ :96/12
خدمات پرینت سه بعدی قطعه سر ربات
خدمات پرینت سه بعدی قطعه سر ربات
دستگاه پرینتر سه بعدی :HS Leapfrog
ضخامت لایه :200 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 1 عدد
تاریخ :96/12
خدمات پرینت سه بعدی ربات
خدمات پرینت سه بعدی ربات شامل 48 قطعه
دستگاه پرینتر سه بعدی :Creatr Leapfrog
ضخامت لایه :300 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 1 مجموعه
تاریخ :96/12
خدمات پرینت سه بعدی قطعات صنعتی رنگ شده
خدمات پرینت سه بعدی قطعات صنعتی رنگ شده
دستگاه پرینتر سه بعدی :HS Leapfrog
ضخامت لایه :300 میکرون
پرداخت: دارد
تعداد : 1 عدد
تاریخ :96/12
خدمات پرینت سه بعدی قطعات مجموعه باکس
خدمات پرینت سه بعدی قطعات مجموعه باکس
دستگاه پرینتر سه بعدی :Creatr Leapfrog
ضخامت لایه :300 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 1 عدد
تاریخ :96/12
خدمات پرینت سه بعدی قطعات بدنه ربات
خدمات پرینت سه بعدی قطعات بدنه ربات
دستگاه پرینتر سه بعدی :HS Leapfrog
ضخامت لایه :100 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 4 عدد
تاریخ :96/12
خدمات پرینت سه بعدی قطعه صنعتی
خدمات پرینت سه بعدی قطعه صنعتی
دستگاه پرینتر سه بعدی :HS Leapfrog
ضخامت لایه :150 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 1 عدد
تاریخ :96/12
خدمات پرینت سه بعدی درپوش دو رنگ
خدمات پرینت سه بعدی درپوش دو رنگ
دستگاه پرینتر سه بعدی :Ultimaker
ضخامت لایه :200 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 1 عدد
تاریخ :96/12
خدمات پرینت سه بعدی گلبرگ
خدمات پرینت سه بعدی گلبرگ
دستگاه پرینتر سه بعدی :Ultimaker
ضخامت لایه :100 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 1 عدد
تاریخ :96/11
خدمات پرینت سه بعدی قطعه هنری
خدمات پرینت سه بعدی قطعه هنری
دستگاه پرینتر سه بعدی :HS Leapfrog
ضخامت لایه :150 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 1 عدد
تاریخ :96/11
خدمات پرینت سه بعدی قطعه صنعتی
خدمات پرینت سه بعدی قطعه صنعتی
دستگاه پرینتر سه بعدی :ultimaker
ضخامت لایه :250 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 1 عدد
تاریخ :96/11
خدمات پرینت سه بعدی قطعه صنعتی
خدمات پرینت سه بعدی قطعه صنعتی
دستگاه پرینتر سه بعدی :Creatr Leapfrog
ضخامت لایه :200 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 1 عدد
تاریخ :96/11
خدمات پرینت سه بعدی قطعه صنعتی
خدمات پرینت سه بعدی قطعه صنعتی
دستگاه پرینتر سه بعدی :Ultimaker
ضخامت لایه :100 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 10 عدد
تاریخ :96/11
خدمات پرینت سه بعدی قطعه صنعتی
خدمات پرینت سه بعدی مجموعه قطعه صنعتی
دستگاه پرینتر سه بعدی :Ultimaker
ضخامت لایه :200 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 1 عدد
تاریخ :96/11
خدمات پرینت سه بعدی مجموعه درپوش صنعتی
خدمات پرینت سه بعدی مجموعه درپوش صنعتی
دستگاه پرینتر سه بعدی :HS Leapfrog
ضخامت لایه :250 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 1 عدد
تاریخ : 96/11
خدمات پرینت سه بعدی مجموعه قطعات صنعتی
خدمات پرینت سه بعدی مجموعه قطعات صنعتی
دستگاه پرینتر سه بعدی :HS Leapfrog
ضخامت لایه :200 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 1 مجموعه
تاریخ : 96/10
خدمات پرینت سه بعدی ماکت دانشجویی
خدمات پرینت سه بعدی ماکت دانشجویی
دستگاه پرینتر سه بعدی :Creatr Leapfrog
ضخامت لایه :300 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 1 عدد
تاریخ : 96/10
خدمات پرینت سه بعدی قطعه صنعتی
خدمات پرینت سه بعدی قطعه صنعتی
دستگاه پرینتر سه بعدی Ultimaker
ضخامت لایه :250 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 1 عدد
تاریخ : 96/10
خدمات پرینت سه بعدی قطعه صنعتی
خدمات پرینت سه بعدی قطعه صنعتی
دستگاه پرینتر سه بعدی Ultimaker
ضخامت لایه :250 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 1 عدد
تاریخ : 96/10
خدمات پرینت سه بعدی قطعه صنعتی
خدمات پرینت سه بعدی قطعه صنعتی
دستگاه پرینتر سه بعدی HS Leapfrog
ضخامت لایه :250 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 1 عدد
تاریخ : 96/10
خدمات پرینت سه بعدی قطعه صنعتی
خدمات پرینت سه بعدی قطعه صنعتی
دستگاه پرینتر سه بعدی HS Leapfrog
ضخامت لایه :250 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 1 عدد
تاریخ : 96/09
خدمات پرینت سه بعدی قطعه صنعتی
خدمات پرینت سه بعدی قطعه صنعتی
دستگاه پرینتر سه بعدی HS Leapfrog
ضخامت لایه :200 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 1 عدد
تاریخ : 96/09
خدمات پرینت سه بعدی قطعه ماکت برج تجاری
خدمات پرینت سه بعدی قطعه ماکت برج تجاری
دستگاه پرینتر سه بعدی Creatr Leapfrog
ضخامت لایه :250 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 1 عدد
تاریخ : 96/09
خدمات پرینت سه بعدی مجموعه جارو شارژی
خدمات پرینت سه بعدی مجموعه جارو شارژی
دستگاه پرینتر سه بعدی Creatr Leapfrog
ضخامت لایه :300 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 1 عدد
تاریخ :96/09
خدمات پرینت سه بعدی قطعه درپوش صنعتی
خدمات پرینت سه بعدی قطعه درپوش صنعتی
دستگاه پرینتر سه بعدی HS Leapfrog
ضخامت لایه :150 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 40 عدد
تاریخ :96/09
خدمات پرینت سه بعدی قطعه تجهیزات پزشکی
خدمات پرینت سه بعدی قطعه تجهیزات پزشکی
دستگاه پرینتر سه بعدی Ultimaker
ضخامت لایه :100 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 100 عدد
تاریخ :96/09
خدمات پرینت سه بعدی قطعه تجهیزات پزشکی
خدمات پرینت سه بعدی قطعه تجهیزات پزشکی
دستگاه پرینتر سه بعدی Ultimaker
ضخامت لایه :100 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 100 عدد
تاریخ :96/09
خدمات پرینت سه بعدی قطعه صنعتی
خدمات پرینت سه بعدی قطعه صنعتی
دستگاه پرینتر سه بعدی Ultimaker
ضخامت لایه :150 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 1 عدد
تاریخ :96/09
خدمات پرینت سه بعدی پروفیل مهندسی
خدمات پرینت سه بعدی پروفیل مهندسی
دستگاه پرینتر سه بعدی :Creatr Leapfrog
ضخامت لایه :200 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 2 عدد
تاریخ :96/09
خدمات پرینت سه بعدی ماکت مجتمع تجاری
خدمات پرینت سه بعدی ماکت مجتمع تجاری
دستگاه پرینتر سه بعدی :Creatr Leapfrog
ضخامت لایه :250 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 4 عدد
تاریخ :96/08
خدمات پرینت سه بعدی قطعه هنری
خدمات پرینت سه بعدی قطعه هنری
دستگاه پرینتر سه بعدی :HS Leapfrog
ضخامت لایه :200 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 1 مجموعه
تاریخ :96/08
خدمات پرینت سه بعدی پایه دوربین
خدمات پرینت سه بعدی پایه دوربین
دستگاه پرینتر سه بعدی :Ultimaker
ضخامت لایه :200 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 10 مجموعه
تاریخ :96/08
خدمات پرینت سه بعدی قطعه هنری
خدمات پرینت سه بعدی قطعه هنری
دستگاه پرینتر سه بعدی :Ultimaker
ضخامت لایه :150 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 1 مجموعه
تاریخ :96/08
خدمات پرینت سه بعدی بدنه اسپیکر
خدمات پرینت سه بعدی بدنه اسپیکر
دستگاه پرینتر سه بعدی :Ultimaker
ضخامت لایه :150 میکرون
پرداخت: دارد
تعداد : 1 عدد
تاریخ :96/08
خدمات پرینت سه بعدی ماکت کشتی
خدمات پرینت سه بعدی ماکت کشتی
دستگاه پرینتر سه بعدی :Ultimaker
ضخامت لایه :300 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 1 عدد
تاریخ :96/08
خدمات پرینت سه بعدی آچار خاص منظوره
خدمات پرینت سه بعدی آچار خاص منظوره
دستگاه پرینتر سه بعدی :Ultimaker
ضخامت لایه :150 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 50 عدد
تاریخ :96/08
خدمات پرینت سه بعدی قاب هالوژن
خدمات پرینت سه بعدی قاب هالوژن
دستگاه پرینتر سه بعدی :Ultimaker
ضخامت لایه :200 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 5 عدد
تاریخ :96/07
خدمات پرینت سه بعدی قاب هالوژن
خدمات پرینت سه بعدی قاب هالوژن
دستگاه پرینتر سه بعدی :Ultimaker
ضخامت لایه :200 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 5 عدد
تاریخ :96/07
خدمات پرینت سه بعدی باکس سر شیر
خدمات پرینت سه بعدی باکس سر شیر
دستگاه پرینتر سه بعدی :HS Leapfrog
ضخامت لایه :200 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 1 عدد
تاریخ :96/07
خدمات پرینت سه بعدی فلومتر
خدمات پرینت سه بعدی فلومتر
دستگاه پرینتر سه بعدی :Makerbot
ضخامت لایه :250 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 1 عدد
تاریخ :96/07
خدمات پرینت سه بعدی ماکت مسجد
خدمات پرینت سه بعدی ماکت مسجد
دستگاه پرینتر سه بعدی :HS Leapfrog
ضخامت لایه :250 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 1 عدد
تاریخ :96/07
خدمات پرینت سه بعدی ظرف میوه
خدمات پرینت سه بعدی ظرف میوه
دستگاه پرینتر سه بعدی :Creatr Leapfrog
ضخامت لایه :300 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 1 عدد
تاریخ :96/07
خدمات پرینت سه بعدی باکس قطعه صنعتی
خدمات پرینت سه بعدی باکس قطعه صنعتی
دستگاه پرینتر سه بعدی :Creatr Leapfrog
ضخامت لایه :250 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 1 عدد
تاریخ :96/07
خدمات پرینت سه بعدی دررپوش انعطاف پذیر
خدمات پرینت سه بعدی دررپوش انعطاف پذیر
دستگاه پرینتر سه بعدی :Ultimaker
ضخامت لایه :200 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 10 عدد
تاریخ :96/07
خدمات پرینت سه بعدی دررپوش انعطاف پذیر
خدمات پرینت سه بعدی دررپوش انعطاف پذیر
دستگاه پرینتر سه بعدی :HS Leapfrog
ضخامت لایه :250 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 1 عدد
تاریخ :96/07
خدمات پرینت سه بعدی قالب کفش
خدمات پرینت سه بعدی قالب کفش
دستگاه پرینتر سه بعدی :HS Leapfrog
ضخامت لایه :200 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 2 جفت
تاریخ :96/06
خدمات پرینت سه بعدی ماکت بالابر آسانسور
خدمات پرینت سه بعدی ماکت بالابر آسانسور
دستگاه پرینتر سه بعدی :HS Leapfrog
ضخامت لایه :200 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 5 عدد
تاریخ :96/06
خدمات پرینت سه بعدی باکس کنتور با درپوش
خدمات پرینت سه بعدی باکس کنتور با درپوش
دستگاه پرینتر سه بعدی :Ultimaker
ضخامت لایه :200 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 2 عدد
تاریخ : 96/06
خدمات پرینت سه بعدی باکس کنتور
خدمات پرینت سه بعدی باکس کنتور
دستگاه پرینتر سه بعدی :Ultimaker
ضخامت لایه :200 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 2 عدد
تاریخ : 96/06
خدمات پرینت سه بعدی قطعات تزئینی
خدمات پرینت سه بعدی قطعات تزئینی
دستگاه پرینتر سه بعدی :Creatr Leapfrog
ضخامت لایه :200 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 25 عدد
تاریخ : 96/06
خدمات پرینت سه بعدی باکس صنعتی توپر
خدمات پرینت سه بعدی باکس صنعتی توپر
دستگاه پرینتر سه بعدی :Ultimaker
ضخامت لایه :100 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 1 عدد
تاریخ : 96/06
خدمات پرینت سه بعدی ماکت دانشجویی
خدمات پرینت سه بعدی ماکت دانشجویی
دستگاه پرینتر سه بعدی :Creatr Leapfrog
ضخامت لایه :300 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 1 عدد
تاریخ : 96/06
خدمات پرینت سه بعدی ماکت دانشجویی
خدمات پرینت سه بعدی ماکت دانشجویی
دستگاه پرینتر سه بعدی :Creatr Leapfrog
ضخامت لایه :300 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 1 عدد
تاریخ : 96/06
خدمات پرینت سه بعدی باکس 40 سانتی
خدمات پرینت سه بعدی باکس 40 سانتی
دستگاه پرینتر سه بعدی :Ultimaker
ضخامت لایه :250 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 1 عدد
تاریخ :96/05
خدمات پرینت سه بعدی درب قطعه صنعتی
خدمات پرینت سه بعدی درب قطعه صنعتی
دستگاه پرینتر سه بعدی :Ultimaker
ضخامت لایه :200 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 1 عدد
تاریخ :96/05
خدمات پرینت سه بعدی قطعه هنری
خدمات پرینت سه بعدی قطعه هنری
دستگاه پرینتر سه بعدی :Ultimaker
ضخامت لایه :200 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 1 عدد
تاریخ :96/05
خدمات پرینت سه بعدی قطعه صنعتی
خدمات پرینت سه بعدی قطعه صنعتی
دستگاه پرینتر سه بعدی :HS Leapfrog
ضخامت لایه :200 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 1 عدد
تاریخ :96/05
خدمات پرینت سه بعدی قطعه صنعتی و درپوش
خدمات پرینت سه بعدی قطعه صنعتی و درپوش
دستگاه پرینتر سه بعدی :HS Leapfrog
ضخامت لایه :100 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 2 عدد
تاریخ :96/05
خدمات پرینت سه بعدی قطعات مونتاژی ریلی
خدمات پرینت سه بعدی قطعات مونتاژی ریلی
دستگاه پرینتر سه بعدی :Makerbot
ضخامت لایه :200 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 1 عدد
تاریخ :96/05
خدمات پرینت سه بعدی قطعه صنعتی
خدمات پرینت سه بعدی قطعه صنعتی
دستگاه پرینتر سه بعدی :Creatr Leapfrog
ضخامت لایه :250 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 1 عدد
تاریخ :96/05
خدمات پرینت سه بعدی بست قطعات صنعتی
خدمات پرینت سه بعدی بست قطعات صنعتی
دستگاه پرینتر سه بعدی :Creatr Leapfrog
ضخامت لایه :200 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 5 عدد
تاریخ :96/05
خدمات پرینت سه بعدی باکس و درپوش
خدمات پرینت سه بعدی باکس و درپوش
دستگاه پرینتر سه بعدی :HS Leapfrog
ضخامت لایه :200 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 40 عدد
تاریخ :96/04
خدمات پرینت سه بعدی قطعه با سوراخ ریز
خدمات پرینت سه بعدی قطعه با سوراخ ریز
دستگاه پرینتر سه بعدی :Ultimaker
ضخامت لایه :150 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 1 عدد
تاریخ :96/04
خدمات پرینت سه بعدی قاب الکترونیکی
خدمات پرینت سه بعدی قاب الکترونیکی
دستگاه پرینتر سه بعدی :Ultimaker
ضخامت لایه :200 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 1 مجموعه
تاریخ :96/04
خدمات پرینت سه بعدی باکس صنعتی
خدمات پرینت سه بعدی باکس صنعتی
دستگاه پرینتر سه بعدی :Cube PRO
ضخامت لایه :200 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 1 عدد
تاریخ :96/04
خدمات پرینت سه بعدی قطعه ریخته گری آبریز
خدمات پرینت سه بعدی قطعه ریخته گری آبریز
دستگاه پرینتر سه بعدی :HS Leapfrog
ضخامت لایه :200 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 1 عدد
تاریخ :96/04
خدمات پرینت سه بعدی قطعه هنری
خدمات پرینت سه بعدی قطعه هنری
دستگاه پرینتر سه بعدی :Cube PRO
ضخامت لایه :200 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 15 عدد
تاریخ :96/04
خدمات پرینت سه بعدی بطری
خدمات پرینت سه بعدی بطری
دستگاه پرینتر سه بعدی :Cube PRO
ضخامت لایه :250 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 1 عدد
تاریخ :96/04
79
خدمات پرینت سه بعدی قطعه هنری
دستگاه پرینتر سه بعدی :cube PRO
ضخامت لایه :200 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 1 عدد
تاریخ :96/04
78
خدمات پرینت سه بعدی قطعه صنعتی
دستگاه پرینتر سه بعدی :Ultimaker
ضخامت لایه :200 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 1 عدد
تاریخ :96/04
77
خدمات پرینت سه بعدی ماکت دانشجویی
دستگاه پرینتر سه بعدی :Ultimaker
ضخامت لایه :250 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 1 عدد
تاریخ :96/04
22
خدمات پرینت سه بعدی ماکت دانشجویی
دستگاه پرینتر سه بعدی :HS Leapfrog
ضخامت لایه :250 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 1 عدد
تاریخ :96/03
23
خدمات پرینت سه بعدی پره 40 سانتی متری
دستگاه پرینتر سه بعدی :Ultimaker
ضخامت لایه :200 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 5 عدد
تاریخ :96/03
20
خدمات پرینت سه بعدی پایه
دستگاه پرینتر سه بعدی :Creatr Leapfrog
ضخامت لایه :300 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 1 عدد
تاریخ :96/03
21
خدمات پرینت سه بعدی پایه آباژور
دستگاه پرینتر سه بعدی :HS Leapfrog
ضخامت لایه :200 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 1 عدد
تاریخ :96/03
76
خدمات پرینت سه بعدی قطعه مجموعه صنعتی
دستگاه پرینتر سه بعدی :HS Leapfrog
ضخامت لایه :250 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 1 عدد
تاریخ :96/03
75
خدمات پرینت سه بعدی گالن روغن 4 لیتری
دستگاه پرینتر سه بعدی :HS Leapfrog
ضخامت لایه :200 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 1 عدد
تاریخ :96/03
74
خدمات پرینت سه بعدی ماکت دانشجویی
دستگاه پرینتر سه بعدی :ultimaker
ضخامت لایه :300 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 1 عدد
تاریخ :96/03
73
خدمات پرینت سه بعدی ماکت دانشجویی
دستگاه پرینتر سه بعدی :ultimaker
ضخامت لایه :300 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 1 عدد
تاریخ :96/03
72
خدمات پرینت سه بعدی قطعه صنعتی
دستگاه پرینتر سه بعدی :ultimaker
ضخامت لایه :250 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 1 عدد
تاریخ :96/02
71
خدمات پرینت سه بعدی قطعه صنعتی
دستگاه پرینتر سه بعدی :ultimaker
ضخامت لایه :200 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 1 عدد
تاریخ :96/02
70
خدمات پرینت سه بعدی قطعه صنعتی
دستگاه پرینتر سه بعدی :ultimaker
ضخامت لایه :200 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 1 عدد
تاریخ :96/02
69
خدمات پرینت سه بعدی ماکت دانشجویی
دستگاه پرینتر سه بعدی :HS Leapfrog
ضخامت لایه :250 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد :1 عدد
تاریخ :96/02
68
خدمات پرینت سه بعدی قطعه ماکت گنبد
دستگاه پرینتر سه بعدی :ultimaker
ضخامت لایه :200 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد :1 عدد
تاریخ :96/02
67
خدمات پرینت سه بعدی لوگوی شرکت رایتل
دستگاه پرینتر سه بعدی :ultimaker
ضخامت لایه :200 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 5عدد 40 سانت 5 عدد دو متر
تاریخ :96/02
66
خدمات پرینت سه بعدی ماکت دانشجویی
دستگاه پرینتر سه بعدی :Makerbot
ضخامت لایه :250 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 1 عدد
تاریخ :96/01
65
خدمات پرینت سه بعدی قطعه تزئینی
دستگاه پرینتر سه بعدی :Ultimaker
ضخامت لایه :200 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 1 عدد
تاریخ :96/01
64
خدمات پرینت سه بعدی دستگیره
دستگاه پرینتر سه بعدی :Ultimaker
ضخامت لایه :200 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 1 عدد
تاریخ :96/01
63
خدمات پرینت سه بعدی ماکت دانشجویی
دستگاه پرینتر سه بعدی :HS Leapfrog
ضخامت لایه :250 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 1 عدد
تاریخ :96/01
62
خدمات پرینت سه بعدی ماکت دانشجویی
دستگاه پرینتر سه بعدی :HS Leapfrog
ضخامت لایه :250 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 1 عدد
تاریخ :96/01
61
خدمات پرینت سه بعدی قطعه صنعتی
دستگاه پرینتر سه بعدی :Creatr Leapfrog
ضخامت لایه :200 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 1 عدد
تاریخ :96/01
60
خدمات پرینت سه بعدی قطعات صنعتی
دستگاه پرینتر سه بعدی :Ultimaker
ضخامت لایه :200 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 1 عدد
تاریخ :96/01
59
خدمات پرینت سه بعدی قطعه صنعتی
دستگاه پرینتر سه بعدی :Ultimaker
ضخامت لایه :200 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 1 عدد
تاریخ :96/01
58
خدمات پرینت سه بعدی قطعه صنعتی
دستگاه پرینتر سه بعدی :Ultimaker
ضخامت لایه :200 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 1 عدد
تاریخ :96/01
57
خدمات پرینت سه بعدی قطعه صنعتی
دستگاه پرینتر سه بعدی :Ultimaker
ضخامت لایه :200 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 1 عدد
تاریخ :96/01
56
خدمات پرینت سه بعدی پایه دوربین
دستگاه پرینتر سه بعدی :Creatr Leapfrog
ضخامت لایه :200 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 1 عدد
تاریخ :96/01
55
خدمات پرینت سه بعدی پایه دوربین
دستگاه پرینتر سه بعدی :Creatr Leapfrog
ضخامت لایه :200 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 1 عدد
تاریخ :96/01
54
خدمات پرینت سه بعدی ماکت دانشجویی
دستگاه پرینتر سه بعدی :Ultimaker
ضخامت لایه :150 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 1 عدد
تاریخ :96/01
53
خدمات پرینت سه بعدی ماکت دانشجویی
دستگاه پرینتر سه بعدی :Ultimaker
ضخامت لایه :150 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 1 عدد
تاریخ :96/01
52
خدمات پرینت سه بعدی ماکت دانشجویی
دستگاه پرینتر سه بعدی :Makerbot
ضخامت لایه :200 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 1 عدد
تاریخ :96/01
51
خدمات پرینت سه بعدی قطعه صنعتی
دستگاه پرینتر سه بعدی :Ultimaker
ضخامت لایه :200 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 1 عدد
تاریخ :95/12
50
خدمات پرینت سه بعدی قطعه صنعتی
دستگاه پرینتر سه بعدی :Ultimaker
ضخامت لایه :200 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 1 عدد
تاریخ :95/12
49
خدمات پرینت سه بعدی با دو متریال مختلف
دستگاه پرینتر سه بعدی :Ultimaker
ضخامت لایه :200 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 1 عدد
تاریخ :95/12
48
خدمات پرینت سه بعدی بیسیم در رنگ های متنوع
دستگاه پرینتر سه بعدی :HS Leapfrog
ضخامت لایه :200 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : در حال ساخت متعدد
تاریخ :95/12
47
خدمات پرینت سه بعدی قطعه صنعتی
دستگاه پرینتر سه بعدی :HS Leapfrog
ضخامت لایه :300 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 1 عدد
تاریخ :95/12
46
خدمات پرینت سه بعدی قطعه صنعتی
دستگاه پرینتر سه بعدی :HS Leapfrog
ضخامت لایه :300 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 1 عدد
تاریخ :95/12
45
خدمات پرینت سه بعدی قطعه صنعتی
دستگاه پرینتر سه بعدی :Ultimaker
ضخامت لایه :150 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 1 عدد
تاریخ :95/12
44
خدمات پرینت سه بعدی درپوش
دستگاه پرینتر سه بعدی :Ultimaker
ضخامت لایه :200 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 1 عدد
تاریخ :95/12
43
خدمات پرینت سه بعدی مجسمه
دستگاه پرینتر سه بعدی :Ultimaker
ضخامت لایه :200 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 1 عدد
تاریخ :95/12
42
خدمات پرینت سه بعدی قطعه صنعتی کوچک
دستگاه پرینتر سه بعدی :HS Leapfrog
ضخامت لایه :150 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 2 عدد
تاریخ :95/12
41
خدمات پرینت سه بعدی ماکت جارو به طول 140 سانتی متر
دستگاه پرینتر سه بعدی :HS Leapfrog
ضخامت لایه :100 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 1 عدد
تاریخ :95/11
41
خدمات پرینت سه بعدی ماکت جارو در حین قالبگیری
دستگاه پرینتر سه بعدی :HS Leapfrog
ضخامت لایه :100 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 1 عدد
تاریخ :95/11
40
خدمات پرینت سه بعدی مهندسی معکوس بطری
دستگاه پرینتر سه بعدی :HS Leapfrog
ضخامت لایه :300 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 1 عدد
تاریخ :95/11
39
خدمات پرینت سه بعدی بطری
دستگاه پرینتر سه بعدی :HS Leapfrog
ضخامت لایه :300 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 1 عدد
تاریخ :95/11
38
خدمات پرینت سه بعدی بطری عطر
دستگاه پرینتر سه بعدی :Creatr Leapfrog
ضخامت لایه :250 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 1 عدد
تاریخ :95/11
37
خدمات پرینت سه بعدی بطری آب
دستگاه پرینتر سه بعدی :Creatr Leapfrog
ضخامت لایه :250 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 1 عدد
تاریخ :95/11
36
خدمات پرینت سه بعدی توپ
دستگاه پرینتر سه بعدی :HS Leapfrog
ضخامت لایه :100 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 1 عدد
تاریخ :95/11
35
خدمات پرینت سه بعدی ماکت دست مصنوعی
دستگاه پرینتر سه بعدی :Ultimaker
ضخامت لایه :150 میکرون
پرداخت: دارد
تعداد : 1 عدد
تاریخ :95/11
34
خدمات پرینت سه بعدی قطعه صنعتی
دستگاه پرینتر سه بعدی :Creatr Leapfrog
ضخامت لایه :200 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 1 عدد
تاریخ :95/11
33
خدمات پرینت سه بعدی قطعه صنعتی
دستگاه پرینتر سه بعدی :Creatr Leapfrog
ضخامت لایه :200 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 1 عدد
تاریخ :95/11
32
خدمات پرینت سه بعدی ماکت ساختمان از دو زاویه
دستگاه پرینتر سه بعدی :Ultimaker
ضخامت لایه :200 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 1 عدد
تاریخ :95/11
31
خدمات پرینت سه بعدی درپوش سری 2
دستگاه پرینتر سه بعدی :Ultimaker
ضخامت لایه :100 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 1 عدد
تاریخ :95/10
30
خدمات پرینت سه بعدی قالب ماهی از دو زاویه
دستگاه پرینتر سه بعدی :HS Leapfrog
ضخامت لایه :200 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 1 عدد
تاریخ :95/10
29
خدمات پرینت سه بعدی بطری شیشه ای
دستگاه پرینتر سه بعدی :HS Leapfrog
ضخامت لایه :150 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 1 عدد
تاریخ :95/10
28
خدمات پرینت سه بعدی لوگو کافه بازار
دستگاه پرینتر سه بعدی :Ultimaker
ضخامت لایه :150 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 15 عدد
تاریخ :95/10
27
خدمات پرینت سه بعدی قاب نگهدارنده
دستگاه پرینتر سه بعدی :Ultimaker
ضخامت لایه :200 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 20 عدد
تاریخ :95/10
26
خدمات پرینت سه بعدی قطعه الکترونیکی
دستگاه پرینتر سه بعدی :Ultimaker
ضخامت لایه :150 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 20 عدد
تاریخ :95/10
25
خدمات پرینت سه بعدی درپوش قطعات الکترونیکی
دستگاه پرینتر سه بعدی :Ultimaker
ضخامت لایه :150 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 11 عدد
تاریخ :95/10
24
خدمات پرینت سه بعدی نمونه ظرف جای ادویه
دستگاه پرینتر سه بعدی :Ultimaker
ضخامت لایه :200 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 1 عدد
تاریخ :95/10
23
خدمات پرینت سه بعدی ماکت دانشجویی
دستگاه پرینتر سه بعدی :Creatr Leapfrog
ضخامت لایه :250 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 1 عدد
تاریخ :95/10
22
خدمات پرینت سه بعدی باکس قطعه الکترونیکی
دستگاه پرینتر سه بعدی :Ultimaker
ضخامت لایه :250 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 1 عدد
تاریخ :95/10
21
خدمات پرینت سه بعدی باکس قطعه الکترونیکی
دستگاه پرینتر سه بعدی :Ultimaker
ضخامت لایه :250 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 1 عدد
تاریخ :95/10
20
خدمات پرینت سه بعدی قطعه صنعتی
دستگاه پرینتر سه بعدی :Ultimaker
ضخامت لایه :200 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 1 عدد
تاریخ :95/09
19
خدمات پرینت سه بعدی قطعه صنعتی ریخته گری شده
دستگاه پرینتر سه بعدی :Ultimaker
ضخامت لایه :200 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 1 عدد
تاریخ :95/09
18
خدمات پرینت سه بعدی ماکت دانشجویی
دستگاه پرینتر سه بعدی :Creatr Leapfrog
ضخامت لایه :250 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 1 عدد
تاریخ :95/09
17
خدمات پرینت سه بعدی پایه
دستگاه پرینتر سه بعدی :Creatr Leapfrog
ضخامت لایه :150 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 1 عدد
تاریخ :95/09
16
خدمات پرینت سه بعدی ماکت دانشجویی
دستگاه پرینتر سه بعدی :HS Leapfrog
ضخامت لایه :250 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 1 عدد
تاریخ :95/09
15
خدمات پرینت سه بعدی گلدان به همراه پایه
دستگاه پرینتر سه بعدی :Ultimaker
ضخامت لایه :200 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 1 عدد
تاریخ :95/09
14
خدمات پرینت سه بعدی قاب قطعه الکترونیکی
دستگاه پرینتر سه بعدی :Ultimaker
ضخامت لایه :250 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 1 عدد
تاریخ :95/09
13
خدمات پرینت سه بعدی بطری با طرح لاک پشت
دستگاه پرینتر سه بعدی :HS Leapfrog
ضخامت لایه :250 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 1 عدد
تاریخ :95/05
12
خدمات پرینت سه بعدی درپوش همراه لوگو
دستگاه پرینتر سه بعدی :Creatr Leapfrog
ضخامت لایه :150 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 10 عدد
تاریخ :95/09
11
خدمات پرینت سه بعدی ماکت دانشجویی
دستگاه پرینتر سه بعدی :Creatr Leapfrog
ضخامت لایه :200 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 1 عدد
تاریخ :95/09
10
خدمات پرینت سه بعدی پریز
دستگاه پرینتر سه بعدی :HS Leapfrog
ضخامت لایه :200 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 1 عدد
تاریخ :95/08
9
خدمات پرینت سه بعدی ظرف ادویه
دستگاه پرینتر سه بعدی :HS Leapfrog
ضخامت لایه :200 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 1 عدد
تاریخ :95/08
8
خدمات پرینت سه بعدی پایه دوربین
دستگاه پرینتر سه بعدی :Creatr Leapfrog
ضخامت لایه :150 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 10 عدد
تاریخ :95/08
7
خدمات پرینت سه بعدی پایه دوربین
دستگاه پرینتر سه بعدی :Creatr Leapfrog
ضخامت لایه :150 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 10 عدد
تاریخ :95/08
6
خدمات پرینت سه بعدی بدته گیتار 80 سانتی متری
دستگاه پرینتر سه بعدی :Ultimaker
ضخامت لایه :150 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 1 عدد
تاریخ :95/08
5
خدمات پرینت سه بعدی باکس قطعه الکترونیکی
دستگاه پرینتر سه بعدی :Creatr Leapfrog
ضخامت لایه :250 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 1 عدد
تاریخ :95/08
4
خدمات پرینت سه بعدی پایه دوربین
دستگاه پرینتر سه بعدی :Ultimaker
ضخامت لایه :250 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 40 عدد
تاریخ :95/08
3
خدمات پرینت سه بعدی درپوش
دستگاه پرینتر سه بعدی :Ultimaker
ضخامت لایه :100 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 1 مجموعه
تاریخ :95/08
2
خدمات پرینت سه بعدی دستگاه کارتخوان
دستگاه پرینتر سه بعدی :HS Leapfrog
ضخامت لایه :250 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 1 مجموعه
تاریخ :95/08
1
خدمات پرینت سه بعدی دستگاه کارتخوان
دستگاه پرینتر سه بعدی :HS Leapfrog
ضخامت لایه :250 میکرون
پرداخت: ندارد
تعداد : 1 مجموعه
تاریخ :95/08