پرینت سه بعدی آرلی
021-26312397

PLA ZF
نوع فیلامنت پرینتر سه بعدی: فیلامنت PLA
برند متریال: ZF
رنگ فیلامنت : همه رنگ ها
دمای ذوب : 220-190
دمای میز : 50
مشخصات فیلامنت : کیفیت سطح خوب
دمای ذوب پایین، مناسب ترین فیلامنت پرینتر سه بعدی
قیمت : 280.000 تومان
YS PLA
نوع فیلامنت پرینتر سه بعدی : فیلامنت PLA
برند متریال: YS
رنگ فیلامنت : همه رنگ ها
دمای ذوب : 220-190
دمای میز : 50
مشخصات فیلامنت : کیفیت سطح خوب
دمای ذوب پایین، مناسب ترین فیلامنت پرینتر سه بعدی
قیمت : 270.000 تومان
PLA MINGDA
نوع فیلامنت پرینتر سه بعدی : فیلامنت PLA
برند متریال: MINGDA
رنگ فیلامنت : همه رنگ ها
دمای ذوب : 220-190
دمای میز : 50
مشخصات فیلامنت : کیفیت سطح خوب
دمای ذوب پایین، مناسب ترین فیلامنت پرینتر سه بعدی
قیمت : 240.000 تومان
ABS ZF
نوع فیلامنت پرینتر سه بعدی : فیلامنت ABS
برند متریال: ZF
رنگ فیلامنت : همه رنگ ها
دمای ذوب : 240-210
دمای میز : 90
مشخصات فیلامنت : کیفیت سطح عالی
دمای ذوب بالا ،احتمال شکست در حین پرینت
قیمت : 270.000 تومان
ABS YS
نوع فیلامنت پرینتر سه بعدی : فیلامنت ABS
برند متریال: YS
رنگ فیلامنت : همه رنگ ها
دمای ذوب : 240-210
دمای میز : 90
مشخصات فیلامنت : کیفیت سطح عالی
دمای ذوب بالا ،احتمال شکست در حین پرینت
قیمت : 260.000 تومان
ABS MINGDA
نوع فیلامنت پرینتر سه بعدی : فیلامنت ABS
برند متریال: MINGDA
رنگ فیلامنت : همه رنگ ها
دمای ذوب : 240-210
دمای میز : 90
مشخصات فیلامنت : کیفیت سطح عالی
دمای ذوب بالا ،احتمال شکست در حین پرینت
قیمت : 230.000 تومان
PC ZF
نوع فیلامنت پرینتر سه بعدی : فیلامنت PC
برند متریال: ZF
رنگ فیلامنت : همه رنگ ها
دمای ذوب : 260-240
دمای میز : 110-90
مشخصات فیلامنت : بالاترین مقاومت دمایی
استحکام بالا ، شرایط پرینت فوق العاده سخت
قیمت : 395.000 تومان
PC YS
نوع فیلامنت پرینتر سه بعدی : فیلامنت PC
برند متریال: YS
رنگ فیلامنت : همه رنگ ها
دمای ذوب : 260-240
دمای میز : 110-90
مشخصات فیلامنت : بالاترین مقاومت دمایی
استحکام بالا ، شرایط پرینت فوق العاده سخت
قیمت : 395.000 تومان
PC MINGDA
نوع فیلامنت پرینتر سه بعدی : فیلامنت PC
برند متریال: MINGDA
رنگ فیلامنت : همه رنگ ها
دمای ذوب : 260-240
دمای میز : 110-90
مشخصات فیلامنت : بالاترین مقاومت دمایی
استحکام بالا ، شرایط پرینت فوق العاده سخت
قیمت : 380.000 تومان
FLEX ZF
نوع فیلامنت پرینتر سه بعدی: فیلامنت FLEXIBLE
برند متریال: ZF
رنگ فیلامنت : همه رنگ ها
دمای ذوب : 220-190
دمای میز : 50
مشخصات فیلامنت : کیفیت سطح خوب
انعطاف پذیری بالا ، غیر قابل پرداخت
قیمت : 385.000 تومان
FLEX YS
نوع فیلامنت پرینتر سه بعدی: فیلامنت FLEXIBLE
برند متریال: YS
رنگ فیلامنت : همه رنگ ها
دمای ذوب : 220-190
دمای میز : 50
مشخصات فیلامنت : کیفیت سطح خوب
انعطاف پذیری بالا ، غیر قابل پرداخت
قیمت : 385.000 تومان
FLEX MINGDA
نوع فیلامنت پرینتر سه بعدی: فیلامنت FLEXIBLE
برند متریال: MINGDA
رنگ فیلامنت : همه رنگ ها
دمای ذوب : 220-190
دمای میز : 50
مشخصات فیلامنت : کیفیت سطح خوب
انعطاف پذیری بالا ، غیر قابل پرداخت
قیمت : 375.000 تومان
Condoctive ZF
نوع فیلامنت پرینتر سه بعدی: فیلامنت CE ABS
برند متریال: ZF
رنگ فیلامنت : همه رنگ ها
دمای ذوب : 250-230
دمای میز : 80-60
مشخصات فیلامنت : مشابه متریال ABS
رسانای جریان الکتریسته،مناسب قطعات الکترونیکی
قیمت : 430.000 تومان
Ys CONDOCTIVE
نوع فیلامنت پرینتر سه بعدی: فیلامنت CE ABS
برند متریال: YS
رنگ فیلامنت : همه رنگ ها
دمای ذوب : 250-230
دمای میز : 80-60
مشخصات فیلامنت : مشابه متریال ABS
رسانای جریان الکتریسته،مناسب قطعات الکترونیکی
قیمت : 430.000 تومان
MINGDA CONDOCTIVE
نوع فیلامنت پرینتر سه بعدی: فیلامنت CE ABS
برند متریال: MINGDA
رنگ فیلامنت : همه رنگ ها
دمای ذوب : 250-230
دمای میز : 80-60
مشخصات فیلامنت : مشابه متریال ABS
رسانای جریان الکتریسته،مناسب قطعات الکترونیکی
قیمت : 420.000 تومان
ZF CRBON FIBER
نوع فیلامنت پرینتر سه بعدی: فیلامنت Carbon Fiber
برند متریال: ZF
رنگ فیلامنت : همه رنگ ها
دمای ذوب : 220-200
دمای میز : 50
مشخصات فیلامنت : مشابه متریال PLA
ترکیب درصدی متریال کربن جهت افزایش استحکام
قیمت : 445.000
YS CARBON FIBER
نوع فیلامنت پرینتر سه بعدی: فیلامنت Carbon Fiber
برند متریال: YS
رنگ فیلامنت : همه رنگ ها
دمای ذوب : 220-200
دمای میز : 50
مشخصات فیلامنت : مشابه متریال PLA
ترکیب درصدی متریال کربن جهت افزایش استحکام
قیمت : 445.000
MINGDA CARBON FIBER
نوع فیلامنت پرینتر سه بعدی: فیلامنت Carbon Fiber
برند متریال: MINGDA
رنگ فیلامنت : همه رنگ ها
دمای ذوب : 220-200
دمای میز : 50
مشخصات فیلامنت : مشابه متریال PLA
ترکیب درصدی متریال کربن جهت افزایش استحکام
قیمت : 435.000
WOOD ZF
نوع فیلامنت پرینتر سه بعدی: فیلامنت WOOD
برند متریال: ZF
رنگ فیلامنت : رنگ چوب
دمای ذوب : 220-200
دمای میز : 80-60
مشخصات فیلامنت : دارای ترکیب چوب،
مناسب جهت ماکت معماری
قیمت : 360.000 تومان
WOOD YS
نوع فیلامنت پرینتر سه بعدی: فیلامنت WOOD
برند متریال: YS
رنگ فیلامنت : رنگ چوب
دمای ذوب : 220-200
دمای میز : 80-60
مشخصات فیلامنت : دارای ترکیب چوب،
مناسب جهت ماکت معماری
قیمت : 355.000 تومان
WOOD MINGDA
نوع فیلامنت پرینتر سه بعدی: فیلامنت WOOD
برند متریال: MINGDA
رنگ فیلامنت : رنگ چوب
دمای ذوب : 220-200
دمای میز : 80-60
مشخصات فیلامنت : دارای ترکیب چوب،
مناسب جهت ماکت معماری
قیمت : 345.000 تومان
ZF PVA
نوع فیلامنت پرینتر سه بعدی: فیلامنت PVA
برند متریال: ZF
رنگ فیلامنت : همه رنگ ها
دمای ذوب : 210-200
دمای میز : 60-50
مشخصات فیلامنت :حل شونده در آب ،
مناسب برای ساپورت گذاری دو نازله ، پرینت آسان
قیمت : 635.000
YS PVA
نوع فیلامنت پرینتر سه بعدی: فیلامنت PVA
برند متریال: YS
رنگ فیلامنت : همه رنگ ها
دمای ذوب : 210-200
دمای میز : 60-50
مشخصات فیلامنت :حل شونده در آب ،
مناسب برای ساپورت گذاری دو نازله ، پرینت آسان
قیمت : 625.000
MINGDA PVA
نوع فیلامنت پرینتر سه بعدی: فیلامنت PVA
برند متریال: MINGDA
رنگ فیلامنت : همه رنگ ها
دمای ذوب : 210-200
دمای میز : 60-50
مشخصات فیلامنت :حل شونده در آب ،
مناسب برای ساپورت گذاری دو نازله ، پرینت آسان
قیمت : 620.000
ZF PETG
نوع فیلامنت پرینتر سه بعدی: فیلامنت PETG
برند متریال: ZF
رنگ فیلامنت : همه رنگ ها
دمای ذوب : 245-220
دمای میز : 75-70
مشخصات فیلامنت :پرینت آسان ،
ضد اسید و قلیا
قیمت : 370.000 تومان
YS PETG
نوع فیلامنت پرینتر سه بعدی: فیلامنت PETG
برند متریال: YS
رنگ فیلامنت : همه رنگ ها
دمای ذوب : 245-220
دمای میز : 75-70
مشخصات فیلامنت :پرینت آسان ،
ضد اسید و قلیا
قیمت : 370.000 تومان
MINGDA PETG
نوع فیلامنت پرینتر سه بعدی: فیلامنت PETG
برند متریال: MINGDA
رنگ فیلامنت : همه رنگ ها
دمای ذوب : 245-220
دمای میز : 75-70
مشخصات فیلامنت :پرینت آسان ،
ضد اسید و قلیا
قیمت : 360.000 تومان
Ceramic  ZF
نوع فیلامنت پرینتر سه بعدی: فیلامنت Ceramic
برند متریال: ZF
رنگ فیلامنت : همه رنگ ها
دمای ذوب : 220-200
دمای میز : 50
مشخصات فیلامنت : مشابه متریال PLA
ترکیب درصدی متریال سرامیک جهت افزایش استحکام
قیمت : 385.000
Ceramic YS
نوع فیلامنت پرینتر سه بعدی: فیلامنت Ceramic
برند متریال: YS
رنگ فیلامنت : همه رنگ ها
دمای ذوب : 220-200
دمای میز : 50
مشخصات فیلامنت : مشابه متریال PLA
ترکیب درصدی متریال سرامیک جهت افزایش استحکام
قیمت : 385.000
Ceramic MINGDA
نوع فیلامنت پرینتر سه بعدی: فیلامنت Ceramic
برند متریال: MINGADA
رنگ فیلامنت : همه رنگ ها
دمای ذوب : 220-200
دمای میز : 50
مشخصات فیلامنت : مشابه متریال PLA
ترکیب درصدی متریال سرامیک جهت افزایش استحکام
قیمت : 375.000
Aluminium ZF
نوع فیلامنت پرینتر سه بعدی: فیلامنت Aluminium
برند متریال: ZF
رنگ فیلامنت : همه رنگ ها
دمای ذوب : 220-210
دمای میز : 50
مشخصات فیلامنت : مشابه متریال PLA
ترکیب درصدی متریال آلومینیوم جهت افزایش استحکام سبک ، خواص فلز آلومینیوم
قیمت : 465.000
Aluminium YS
نوع فیلامنت پرینتر سه بعدی: فیلامنت Aluminium
برند متریال: YS
رنگ فیلامنت : همه رنگ ها
دمای ذوب : 220-210
دمای میز : 50
مشخصات فیلامنت : مشابه متریال PLA
ترکیب درصدی متریال آلومینیوم جهت افزایش استحکام سبک ، خواص فلز آلومینیوم
قیمت : 465.000
Aluminium MINGDA
نوع فیلامنت پرینتر سه بعدی: فیلامنت Aluminium
برند متریال: MINGADA
رنگ فیلامنت : همه رنگ ها
دمای ذوب : 220-210
دمای میز : 50
مشخصات فیلامنت : مشابه متریال PLA
ترکیب درصدی متریال آلومینیوم جهت افزایش استحکام سبک ، خواص فلز آلومینیوم
قیمت : 455.000