پرینت سه بعدی آرلی
021-26312397

پرینتر سه بعدی Quantom Bride
برند پرینتر سه بعدی : Quantom Bride
کشور سازنده : ایران
نوع پرینتر سه بعدی : fdm desktop
ابعاد پرینت : 400*300*240
سرعت پرینت : 300mm/s
دقت :50 میکرون
ضخامت لایه : 10 تا 350 میکرون
فیلامنت قابل پرینت: تمام فیلامنت ها
تعداد نازل : 1
اکسترودر اختصاصی : ندارد
فضای بسته جهت بالاترین دقت : دارد
کنترل از راه دور: ندارد
قیمت 20.000.000 تومان

دانلود کاتالوگ مشخصات کامل پرینتر
Kizen1 پرینتر سه بعدی
برند پرینتر سه بعدی : Kizan 1
کشور سازنده : ایران
نوع پرینتر سه بعدی : fdm industrial
ابعاد پرینت : 820*550*520
سرعت پرینت : 400mm/s
دقت :50 میکرون
ضخامت لایه : 10 تا 350 میکرون
فیلامنت قابل پرینت: تمام فیلامنت ها
تعداد نازل : 1
اکسترودر اختصاصی : دارد
فضای بسته جهت بالاترین دقت : دارد
کنترل از راه دور: دارد
قیمت 60.000.000 تومان

دانلود کاتالوگ مشخصات کامل پرینتر
Kizen2 پرینتر سه بعدی
برند پرینتر سه بعدی : Kizen 2
کشور سازنده : ایران
نوع پرینتر سه بعدی : fdm industrial
ابعاد پرینت : 420*400*530
سرعت پرینت : 400mm/s
دقت :50 میکرون
ضخامت لایه : 10 تا 350 میکرون
فیلامنت قابل پرینت: تمام فیلامنت ها
تعداد نازل : 2 نازل مستقل
اکسترودر اختصاصی : دارد
فضای بسته جهت بالاترین دقت : دارد
کنترل از راه دور: دارد
قیمت 40.000.000 تومان

دانلود کاتالوگ مشخصات کامل پرینتر
Quantom 2025
برند پرینتر سه بعدی : Quantom 2025
کشور سازنده : ایران
نوع پرینتر سه بعدی : fdm desktop
ابعاد پرینت : 250*20*20
سرعت پرینت : 300mm/s
دقت :50 میکرون
ضخامت لایه : 10 تا 350 میکرون
فیلامنت قابل پرینت: تمام فیلامنت ها
تعداد نازل : 1
اکسترودر اختصاصی : ندارد
فضای بسته جهت بالاترین دقت : دارد
کنترل از راه دور: ندارد
قیمت 6.000.000 تومان

دانلود کاتالوگ مشخصات کامل پرینتر
Quantom Twin پرینتر سه بعدی
برند پرینتر سه بعدی : twin1
کشور سازنده : ایران
نوع پرینتر سه بعدی : fdm desktop
ابعاد پرینت : 400*250*300
سرعت پرینت : 400mm/s
دقت :50 میکرون
ضخامت لایه : 10 تا 800 میکرون
فیلامنت قابل پرینت: تمام فیلامنت ها
تعداد نازل : 2 نازل مستقل
اکسترودر اختصاصی : ندارد
فضای بسته جهت بالاترین دقت : دارد
کنترل از راه دور: ندارد
قیمت 25.000.000 تومان

دانلود کاتالوگ مشخصات کامل پرینتر
X1printer
برند پرینتر سه بعدی :X1
کشور سازنده : ایران
نوع پرینتر سه بعدی : fdm industrial
ابعاد پرینت : 350*250*250
سرعت پرینت : 160mm/s
دقت :50 میکرون
ضخامت لایه : 20 تا 400 میکرون
فیلامنت قابل پرینت: تمام فیلامنت ها
تعداد نازل : 1 نازل مستقل
اکسترودر اختصاصی : ندارد
فضای بسته جهت بالاترین دقت : ندارد
کنترل از راه دور: ندارد
قیمت 17.000.000 تومان

دانلود کاتالوگ مشخصات کامل پرینتر
X2printer
برند پرینتر سه بعدی :X2
کشور سازنده : ایران
نوع پرینتر سه بعدی : fdm industrial
ابعاد پرینت : 500*400*400
سرعت پرینت : 160mm/s
دقت :50 میکرون
ضخامت لایه : 20 تا 400 میکرون
فیلامنت قابل پرینت: تمام فیلامنت ها
تعداد نازل : 1 نازل مستقل
اکسترودر اختصاصی : ندارد
فضای بسته جهت بالاترین دقت : ندارد
کنترل از راه دور: ندارد
قیمت 23.000.000 تومان

دانلود کاتالوگ مشخصات کامل پرینتر
X3printer
برند پرینتر سه بعدی :X3
کشور سازنده : ایران
نوع پرینتر سه بعدی : fdm industrial
ابعاد پرینت : 650*550*550
سرعت پرینت : 160mm/s
دقت :50 میکرون
ضخامت لایه : 20 تا 400 میکرون
فیلامنت قابل پرینت: تمام فیلامنت ها
تعداد نازل : 1 نازل مستقل
اکسترودر اختصاصی : ندارد
فضای بسته جهت بالاترین دقت : ندارد
کنترل از راه دور: ندارد
قیمت 28.000.000 تومان

دانلود کاتالوگ مشخصات کامل پرینتر
پرینتر سه بعدی HS
برند پرینتر سه بعدی : HS Leapfrog
کشور سازنده : هلند
نوع پرینتر سه بعدی : fdm desktop
ابعاد پرینت : 180*270*280
سرعت پرینت : 300mm/s
دقت :50 میکرون
ضخامت لایه : 10 تا 350 میکرون
فیلامنت قابل پرینت: تمام فیلامنت ها
تعداد نازل : 2
اکسترودر اختصاصی : دارد
فضای بسته جهت بالاترین دقت : ندارد
کنترل از راه دور: ندارد
قیمت : 2100 یورو

دانلود کاتالوگ مشخصات کامل پرینتر
پرینتر سه بعدی Xcel
برند پرینتر سه بعدی : Xcel Leapfrog
کشور سازنده : هلند
نوع پرینتر سه بعدی : fdm industrial
ابعاد پرینت : 2320*500*550
سرعت پرینت : 180mm/s
دقت :0.01 میلی متر
ضخامت لایه : 100 تا 600 میکرون
فیلامنت قابل پرینت: تمام فیلامنت ها
تعداد نازل : 2
اکسترودر اختصاصی : دارد
فضای بسته جهت بالاترین دقت : دارد
کنترل از راه دور: دارد
قیمت : 38000 یورو

دانلود کاتالوگ مشخصات کامل پرینتر
پرینتر سه بعدی Xeed
برند پرینتر سه بعدی : Xeed Leapfrog
کشور سازنده : هلند
نوع پرینتر سه بعدی : fdm industrial
ابعاد پرینت :230*220*280
سرعت پرینت : 180mm/s
دقت :10 میکرون
ضخامت لایه :10 تا 350 میکرون
فیلامنت قابل پرینت: تمام فیلامنت ها
تعداد نازل : 2
اکسترودر اختصاصی : دارد
فضای بسته جهت بالاترین دقت : دارد
کنترل از راه دور: دارد
قیمت : 12200 یورو

دانلود کاتالوگ مشخصات کامل پرینتر
پرینتر سه بعدی Bolt
برند پرینتر سه بعدی : Bolt Leapfrog
کشور سازنده : هلند
نوع پرینتر سه بعدی : fdm industrial
ابعاد پرینت : 205*320*330
سرعت پرینت : 100mm/s
دقت :10 میکرون
ضخامت لایه : 50 تا 350 میکرون
فیلامنت قابل پرینت: تمام فیلامنت ها
تعداد نازل : 2 اکسترودر مستقل
اکسترودر اختصاصی : دارد
فضای بسته جهت بالاترین دقت : دارد
کنترل از راه دور: دارد
قیمت : 11200 یورو

دانلود کاتالوگ مشخصات کامل پرینتر
Ultimaker Original پرینتر سه بعدی
برند پرینتر سه بعدی : Ultimaker original
کشور سازنده : هلند
نوع پرینتر سه بعدی : fdm desktop
ابعاد پرینت : 205*210*210
سرعت پرینت : 80mm/s
دقت :50 میکرون
ضخامت لایه : 20 تا 200 میکرون
فیلامنت قابل پرینت: تمام فیلامنت ها
تعداد نازل : 1
اکسترودر اختصاصی : دارد
فضای بسته جهت بالاترین دقت : ندارد
کنترل از راه دور: ندارد
قیمت : 1300 یورو

دانلود کاتالوگ مشخصات کامل پرینتر
Ultimaker2 پرینتر سه بعدی
برند پرینتر سه بعدی : Ultimaker2+
کشور سازنده : هلند
نوع پرینتر سه بعدی : fdm desktop
ابعاد پرینت : 205*223*223
سرعت پرینت : 100mm/s
دقت :50 میکرون
ضخامت لایه : 20 تا 200 میکرون
فیلامنت قابل پرینت: تمام فیلامنت ها
تعداد نازل : 1
اکسترودر اختصاصی : دارد
فضای بسته جهت بالاترین دقت : ندارد
کنترل از راه دور: ندارد
قیمت : 2300 یورو

دانلود کاتالوگ مشخصات کامل پرینتر
Ultimaker3 پرینتر سه بعدی
برند پرینتر سه بعدی : Ultimaker3
کشور سازنده : هلند
نوع پرینتر سه بعدی : fdm desktop
ابعاد پرینت : 300*215*215
سرعت پرینت : 100mm/s
دقت :50 میکرون
ضخامت لایه : 20 تا 200 میکرون
فیلامنت قابل پرینت: تمام فیلامنت ها
تعداد نازل : 2
اکسترودر اختصاصی : دارد
فضای بسته جهت بالاترین دقت : ندارد
کنترل از راه دور: ندارد
قیمت : 3600 یورو

دانلود کاتالوگ مشخصات کامل پرینتر
Ultimaker S5 پرینتر سه بعدی
برند پرینتر سه بعدی : Ultimaker3
کشور سازنده : هلند
نوع پرینتر سه بعدی : fdm industrial
ابعاد پرینت : 300*240*330
سرعت پرینت : 100mm/s
دقت :50 میکرون
ضخامت لایه : 20 تا 200 میکرون
فیلامنت قابل پرینت: تمام فیلامنت ها
تعداد نازل : 2
اکسترودر اختصاصی : دارد
فضای بسته جهت بالاترین دقت : ندارد
کنترل از راه دور: ندارد
قیمت : 6300 یورو

دانلود کاتالوگ مشخصات کامل پرینتر
Queen400
برند پرینتر سه بعدی : Queen400
کشور سازنده : ایران
نوع پرینتر سه بعدی : DLP
ابعاد پرینت : 200*70*120
سرعت پرینت : 10mm/h
دقت :50 میکرون
حداقل ضخامت لایه : 25 میکرون
رزین قابل پرینت : تمام رزین ها با طول موج 405 نانومتر
طراحی اختصاصی : دارد
فضای بسته جهت بالاترین دقت : دارد
کنترل از راه دور: ندارد
قیمت 45.000.000 تومان

دانلود کاتالوگ مشخصات کامل پرینتر